Hoppa till innehållet

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Arbetsmarknadsenheten ansvarar tillsammans med socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Alla myndighetsbeslut fattas av socialnämnden och HVB hemmet drivs av kommunstyrelsen.

Verksamheten består av tre HVB hem. Furan HVB, Stationen HVB, Ängsvallen HVB, två träningslägenheter, ett boende i närhet till villafastighet samt två stödboenden. Boendestöd till träningslägenheter och stödboenden utförs av verksamheten.

Ensamkommande flyktingbarn är en heterogen grupp av människor. De har olika bakgrunder, språk och kulturer. De ligger på olika utvecklingsnivåer i fråga om både kognitiv förståelse, mognad och kunskaper. Vissa har ingen skolbakgrund medan andra har gått i skolan fram tills dagen de flydde hemlandet.

Idag har vi ungdomar från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Somalia, Iran, Syrien, Uganda och Albanien inskrivna i verksamheten.

Verksamhetens inverkan på kommunen

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn kommer under de närmaste åren att utökas eftersom att många människor är på flykt i världen. Migrationsverket tar beslut om hur många asylsökande flyktingbarn varje kommun ska ansvara om och sedan är det upp till kommunen att ta hand om flyktingbarnens integration i det svenska samhället. Kommunen kan inte vägra att ta emot fler ungdomar.

Verksamheten finansieras helt av bidrag som återsöks från migrationsverket varje kvartal. Detta gäller såväl den dagliga driften som skolgång och hälsovård. Snarare är verksamheten ekonomiskt fördelaktigt för kommunen då verksamheten skapar nya arbetstillfällen samt ökar omsättningen på varor och tjänster inom kommunen. Genom skatt kommer en del av verksamheten till direkt nytta för kommunen. På längre sikt finns även fördelen med att en del av flyktingbarnen etablerar sig i Ed och således bidrar till befolkningsökningen.

Allmänt om verksamheten

Ungdomarna är under tiden som asylsökande under stor press då deras tankar till stor del upptas av om de får stanna i Sverige eller inte. Många av ungdomarna har varit på flykt under en längre tid och kan helt ha tappat kontakten med anhöriga. De har ofta råkat ut för stora svårigheter under sin tid i hemlandet och under flykten från hemlandet till Sverige. Det står mycket i media om hur dåligt ungdomarna mår vilket stämmer till viss del. Ungdomarna mår ofta dåligt i början när de kommer till Ed men efter ett par månader mår den absoluta majoriteten bättre. En trygg och lugn miljö med personal som bryr sig gör att ungdomarna mår bättre med tiden. En minoritet av ungdomarna behöver kuratorkontakt och får självfallet detta.

Enheterna fungerar som hem där ungdomarna ska känna trygghet och säkerhet. Samtidigt som det är av högsta vikt att ungdomarna ska känna sig trygga på boendet är det av stor vikt att de direkt börjar lära sig svenska och vilka samhälleliga regler som finns i Sverige.

Asylboende – Furan

När ungdomarna anländer till kommunen är deras första anhalt Furan som fungerar som ankomstboende för verksamheten. När en ungdom är redo att flytta in i den reguljära verksamheten flyttas denna till ett av de övriga boendena. När flyktingtrycket minskar i Sverige övergår Furan till ett reguljärt boende.

Stationshuset och Ängsvallen

Dessa boenden är reguljära boenden där ungdomarna har mycket eget ansvar och deltar i den dagliga skötseln av hemmet. Vi arbetar för att ungdomarna skall lära sig allt de behöver kunna för att bli självständiga och ansvarstagande medborgare i det svenska samhället.

Ungdomarna arbetar även kontinuerligt tillsammans med integrationsmentorerna för att uppnå ett antal mål. Dessa mål heter utflyttningsmål och är de absolut nödvändigaste kunskaperna som ungdomarna behöver lära sig för att klara av att leva ett självständigt liv i Sverige.

Vidare måste ungdomarna ta ansvar för sina val. Detta gör de genom att uppleva konsekvenserna av de val de tar. Verksamheten täcker inte upp för eventuella misstag som görs av individerna då vi tror på att det bästa sättet att lära sig är att själv uppleva konsekvenserna av val och handling.

Utslussboende

Utslussboendet är den sista insatsen som ungdomarna erhåller inom ramen för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Denna form av boende fortgår fram tills det att ungdomarna bedöms klara sig själva utan stöd. I dagsläget är det brist på lägenheter i Ed, och då framförallt små lägenheter, vilket gör att verksamheten använder sig av kollektiva boenden istället för lägenheter.

Verksamheten är intresserad av att hyra fler mindre boendelösningar som är placerade i närhet till en villa där det bor människor. Detta då det är att föredra att ungdomarna bor i närhet till människor som är väl etablerade i det svenska samhället då de i detta skede fortfarande har mycket att lära sig om det svenska samhället.

Om du är intresserad av att hyra ut ett boende (attefallshus, fritidshus, källare etc) på din tomt i tätorten eller har frågor kring detta eller verksamheten i övrigt vänligen kontakta :
Christian Wikström på 0534-19451

Kontakt

HVB Furan
Telefon: 0534-19446

HVB Stationen
Telefon: 0534-19447

HVB Boströms
Telefon: 0534-19541

HVB Ängsvallen
Telefon: 0534-19543

Verksamhetsledare

Anders Forsberg
Furan & Boströms
Telefon: 0534-19542

Stationen
Telefon: 0534-19450

Kjersti Skarpnes
Ängsvallen
Telefon: 0534-19544


Enhetschef
Telefon: 0534-19451Sidan uppdaterades 2017-01-18
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)