Innehåll A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1

Upp
10 insatser
Tio rättigheter/insatser för dig som omfattas av LSS/SFB

2

Upp
2013 - Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv 2013
2014 - Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv 2014
2015 - Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv 2015
2016 - Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv 2016
2017 - Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv 2017
2018 - Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv 2018

A

Upp
Adoption
Information till dig som funderar på att adoptera ett barn
Akut hjälp
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.
Akuta psykiska problem
Kontaktuppgifter vid akuta psykiska problem
Alkohol/droger rådgivning
Om du eller någon i din omgivning behöver hjälp med drogproblem kan individ- och familjeomsorgen hjälpa till på olika sätt.
Allmän förskola
Allmän förskola
AME-butik och verkstäder
AME-butiken tar emot möbler, husgeråd, och annat som skänkts av allmänheten. Dessa saker sorteras, görs i ordning och renoveras vid behov för att sedan säljas vidare i AME-butiken. I verkstäderna tillverkar vi även föremål och möbler, som exempelvis kommunens rastbänkar.
Anbud - Upphandlingar
Vill du bli leverantör till Dals-Eds kommun? Här kan du läsa mer om hur du gör för att bevaka kommande upphandlingar och lämna anbud.
Anhörigstöd
Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.
Anhörigstöd
Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.
Anmäla oro för barn eller ungdom
Här hittar du information om vad du ska göra om du känner oro för barn eller ungdom.
Anmälan till Kulturskolan
Anmälan till Kulturskolan
Anmälningspliktiga åtgärder
Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan den vara anmälningspliktig
Anpassad gymnasieskola
Information om gymnasiesärskolan i Dals-Eds kommun
Anslutning till kommunalt VA
Information om anslutning till kommunalt VA-nät i Dals-Eds kommun
Ansvariga för hemsidan
Vem ansvarar för informationen på hemsidan?
Ansökan barnomsorgsplats
Ansökan barnomsorgsplats
Antagna detaljplaner
Här kan du ladda ner gällande detaljplaner.
Arbeta i Dals-Ed - lättläst text
Arbeta i Dals-Ed - Lättläst text
Arbete & näringsliv - Blanketter & E-tjänster
E-tjänster och blanketter för Arbete & näringsliv med underkategorierna Alkohol- och tobakstillstånd, Livsmedel, Transporttillstånd
Arbetsmarknadsenheten
AMI (arbetsmarknad och integration) arbetar med individer som ofta finns i ett utanförskap och som behöver stöd för att skapa en meningsfull tillvaro. I arbetslaget finns coacher, integrationssamordnare samt verksamhetsledare och anställda inom AME - en underenhet där skogsskötsel samt butiksförsäljning och verkstadsarbete ingår. En annan underenhet är Bemanningsteamet där personalen hanterar vakanser och timvikariat.
Arbetsplatsbesök
Efter att startbesked lämnats ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
Att skrota bilen
Du avregistrerar fordonet genom att lämna in det på ett mottagningsställe eller hos en auktoriserad bilskrotare. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet.
Autogiro
Nu kan du på ett enkelt och bekvämt sätt betala dina räkningar till Dals-Eds kommun via autogiro
Autogiro - Blanketter
Blanketter för Autogiro
Avfall o återvinning
Information om avfallshantering i Dals-Eds kommun
Avgift
Information om avgifter för vatten och avlopp i Dals-Eds kommun
Avgifter
Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.
Avgifter för sophämtning
Här hittar du aktuella avgifter för sophämtning
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftssystem inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning i Dals-Eds kommun. Här finns en beskrivning av principerna för avgifterna med länkar till gällande taxor och blanketter.

B

Upp
Barn & Utbildning
Information om barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola.
Barn & utbildning - Blanketter & E-tjänster
E-tjänster och blanketter för Barn & utbildning med underkategorierna Barnomsorg, Skola & utbildning
Barn i behov av stöd
Barn i behov av särskild stöd, Särskola, Edsbus, Anmälningsplikt
Barnomsorg - Lättläst text
Barnomsorg - Lättläst text
Batteriinsamling
Hitta information om var du kan lämna dina uttjänta batterier.
Begravningsombud
Om du vill ha begravning utanför Svenska kyrkan eller annat samfund
Bemanningsteamet
Bemanningsteamet i Dals-Eds kommun ombesörjer anställning och viss introduktion av timavlönad personal i kommunen samt löpande vikarieanskaffning och bemanningsplanering för kommunens verksamheter.
Beslut
Information om beslutsprocessen för bygglov
Bevattning och vattenförbrukning
Det rekommenderas att alltid vara sparsam med vattnet från det kommunala nätet och även för dem som har egen brunn. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.
Bibliotek
Bibliotekets egna sidor hittar du numera under samarbetet Bibliotek Dalsland.
Bibliotek - lättläst text
Bibliotek - Lättläst text
Biblioteksplan 2023-2027
Biblioteksplan, Dals-Eds kommun 2023-2027
Bio
Biståndsbedömt trygghetsboende Björken
Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service.
Blanketter & E-tjänster
Här hittar du kommunens blanketter, och en del ärenden kan du uträtta direkt över internet via våra e-tjänster.
Blanketter Barn & Utbildning
Barn & Utbildning - blanketter
Blanketter och e-tjänster för föreningar
Här hittar du blanketter för att söka föreningsbidrag m.m.
Blanketter Räddningstjänsten
Här hittar du Räddningstjänstens blanketter.
Borgerlig vigsel
Om du vill gifta dig utanför Svenska kyrkan eller annat samfund eller registrera partnerskap
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, dvs. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Bostadsförsörjningsprogram
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Här kan du ta del av det bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige.
Brandskydd/Explosiv vara - Blanketter
Blanketter för Brandskydd med underkategorin Brandfarlig vara
Brandskyddsdokumentation
En brandskyddsdokumentation krävs i vissa fall i samband med byggnation.
Brandstationen i Ed
Information om brandstationen i Ed
Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning
De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.
Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning
De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.
Bygga & Bo
Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering m.m.
Bygga & Bo - Blanketter
Blanketter för Bygga & Bo med underkategorierna Avfall och återvinning, Bygga - riva, Grävtillstånd, Vatten och avlopp, Ventilation
Byggfelsförsäkring/ färdigställandeskydd
För dig som byggherre gäller att du ska se till att entreprenören du anlitar har tecknat ett färdigställandeskydd
Bygglov
Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden är de myndigheter som handlägger plan- respektive byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bl a bygglovsansökningar.
Bygglov
Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.
Bygglovsbefriade åtgärder
För bygglovsbefriade åtgärder behöver du inte bygglov men måste oftast göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetena påbörjas. Kontakta oss på Kanslienheten, plan och bygg för att få veta vad som gäller för den åtgärd du ska göra.
Byggnadsnämnden 2023-2026
Byggnadsnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun
Båtförvaring
Information om regler för båtförvaring i Lilla Le

C

Upp
Cookies
dalsed.se har som mål att erbjuda besökarna information om kommunens verksamhet och tjänster. För att underlätta ditt besök hos oss behöver vi ibland veta en del om din dator. Hur detta går till kan du läsa mer om här.

D

Upp
Dals-Ed - just nu
Webbkamera med vy över Stora Le
Dals-Eds DiscGolfPark
Dals-Eds DiscGolfPark är en 9-hålsbana och ligger vid Sågtjärns badplats i Dals-Ed.
Dals-Eds kommun
Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.
Demokrati
Genom en väl utvecklad demokrati har medborgarna stora möjligheter att vara med och påverka. Alla, unga som gamla, ska kunna medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Dals-Ed ska ha ett öppet samhällsklimat med ett stort antal mötesplatser och ett rikt föreningsliv.
Detaljplaner
När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.
Dödsboanmälan
Om tillgångarna i ett dödsbo inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte är större än att de täcker begravningskostnader m.m. så kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning.

E

Upp
Eds marknad
Vår och höst är det marknad i Ed och då är det folkfest. Trafiken genom centrum stängs av och hela samhället fylls med köpsugna människor. Hit kommer cirka 300 knallar från hela Sverige och besökarantalet är minst femtontusen personer.
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun
Edshus AB
Kommunens bostadsbolag. 100% kommunägt.
Edshus AB - E-tjänster
E-tjänster för Edshus AB
Ekonomi/budget
Här hittar du information om budget, bokslut och skatt
Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd
Försörjningsstödet är ett skyddsnät för den som inte klarar sin försörjning på annat sätt.
Eldning utomhus
Tips och lokala föreskrifter för eldning utomhus
Eldstad och rökkanal
För att installera en eldstad eller liknande med tillhörande rökkanal krävs enligt plan- och bygglagen (PBL) att en anmälan görs till kommunen.
Elevhälsa
Organisation elevhälsa m m
Energi- och klimatrådgivning
Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.
Energi- och klimatrådgivning för företagare
Små och medelstora företag i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.
Energideklaration
Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.
Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)
AMI (arbetsmarknad och integration) arbetar med individer som ofta finns i ett utanförskap och som behöver stöd för att skapa en meningsfull tillvaro. I arbetslaget finns coacher, integrationssamordnare samt verksamhetsledare och anställda inom AME - en underenhet där skogsskötsel samt butiksförsäljning och verkstadsarbete ingår. En annan underenhet är Bemanningsteamet där personalen hanterar vakanser och timvikariat.
Ensamkommande flyktingbarn
Enheten arbetsmarknad och Integration ansvarar tillsammans med socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, dvs. minderåriga av utländsk härkomst, antingen med eller utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.
Enskilda avlopp
Information om enskilt avlopp
Evenemangskalender
Evenemang i Dals-Ed med omnejd

F

Upp
Faderskap
När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Här hittar du information.
Fakta om Dals-Ed (FHI)
Kommunala basfakta från Folkhälsoinstitutet om Dals-Ed.
Fakturor (leverantör och kund)
Här hittar du all information som du behöver för att fakturera eller göra inbetalningar till Dals-Eds kommun.
Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats för barn 0-5 år och föräldrar.
Familjefrågor
Det kan uppstå situationer när familjen behöver hjälp, stöd eller rådgivning.
Familjegruppen
Hur arbetar kommunen med barn- och familjestöd?
Familjerådgivning
Familjerådgivningen är till för gifta, sambos, särbos, styvfamiljer, familjer med generationsproblem och familjer med problem i andra nära relationer som vill ha hjälp med olika samlevnadsfrågor.
Familjerätt
Lagar som styr rättigheter och skyldigheter utifrån bland annat civilstånd, vårdnad och umgänge kring barn
Familjerätts- och familjehemsenheten
Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner. Här jobbar socialsekreterare både med familjerätt och familjehem.
Farligt avfall
Information om hur du hanterar farligt avfall. Farligt avfall kan t ex vara hårspray, aceton, lacknafta, färger, lim, städkemikalier, lågenergilampor, batterier m.m.
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen förvaltar en mängd lokaler som kommunala verksamheter, föreningar och företag bedriver verksamhet i.
Feriepraktik sommaren 2023
Kommunen erbjuder elever som går ut årskurs 9, samt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet möjligheten att söka en feriepraktikplats under 2023.
Fettavskiljare
Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.
Flyttat ut från Dals-Ed?
Vad tråkigt att du/ni lämnar Dals-Eds kommun! Vi vill gärna höra om det finns något vi hade kunna göra annorlunda för att du/ni skulle ha stannat kvar.
FOKUS-förvaltningen
Kort information om FOKUS-förvaltningen (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan)
Fokusnämnden - allmänt
Fritid, kultur, utbildning
FOKUS-nämndens arbetsutskott 2023-2026
FOKUS-nämndens arbetsutskotts sammansättning - Dals-Eds kommun
Folkhälsa
Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt - och att den är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.
Framtidens äldreboende
Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.
Friluftslivets år 2021 - april
Friluftslivets år 2021 - april - Tema Hela Sveriges friluftsdag
Friluftslivets år 2021 - augusti
Friluftslivets år 2021 - augusti - månadens tema: Jag har aldrig
Friluftslivets år 2021 - december
Friluftslivets år 2021 - december - månadens tema: Dialog friluftsliv
Friluftslivets år 2021 - februari
Februari 2021 bjuder på fantastiskt vinterväder, och har gjort Edsbornas mångåriga dröm om en sammanhängande strandpromenad runt hela Lilla Le möjlig. Ta chansen nu när vi har fått en plogad bana runt hela sjön! Du kan promenera, stavgå eller åka skridskor. Om du promenerar, glöm inte broddarna!
Friluftslivets år 2021 - januari
I januari inviger vi friluftslivets år 2021 - Luften är fri!
Friluftslivets år 2021 - juli
Friluftslivets år 2021 - juli - månadens tema: Sova ute
Friluftslivets år 2021 - juni
Friluftslivets år 2021 - juni - månadens tema: äta ute
Friluftslivets år 2021 - Luften är fri
I Dals-Ed har vi vacker natur och goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. År 2021 deltar Dals-Eds kommun i Friluftslivets år med förhoppningen att lyfta friluftslivet och att få fler personer att vara ute i naturen. Friluftslivets år vänder sig till alla invånare, men särskild målgrupp är barn åk 4-6, nya svenskar och beslutsfattare i kommunen.
Friluftslivets år 2021 - maj
Friluftslivets år 2021 - maj - Månadens tema: skyddad natur
Friluftslivets år 2021 - mars
Friluftslivets år 2021 - mars - Tema friluftskompis
Friluftslivets år 2021 - november
Friluftslivets år 2021 - november - månadens tema: Må bra ute
Friluftslivets år 2021 - oktober
Friluftslivets år 2021 - oktober - månadens tema: Lära ute
Friluftslivets år 2021 - september
Friluftslivets år 2021 - september - månadens tema: Gilla friluftslivet
Fritid & kultur
I Ed kan du fiska, gå på bio, engagera dig i föreningar och mycket mer.
Fritid & Kultur - Blanketter & E-tjänster
E-tjänster och blanketter för Fritid & Kultur med underkategorierna Bibliotek, Föreningar, Lotterier
Fritidsbanken
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsutrustning som i huvudsak har skänkts av allmänheten. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid eller för att prova något ny. Vi har skidor, skridskor, inlines, flytvästar, skateboards, badmintonracketar, tält och sovsäckar, bollar, cyklar och mycket mer. Vi lånar ut utrustningen gratis i 14 dagar.
Fritidshem - skolbarnsomsorg
Fritidshem, skolbarnsomsorg, fritidsklubb
Frivilligverksamhet
Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och isolering. Många barn och unga behöver fler vuxenkontakter och alla är vi betjänta av att få lite extra guldkant på vardagen. Därför välkomnas alla som vill vara med och göra en insats
Frågor och svar om flyktingar
Frågor och svar kring flyktingmottagande
Fullföljda studier
Utbildning har ett starkt samband med god hälsa. Fullföljda studier är viktigt för barns och ungas möjligheter att leva ett gott liv och är en skyddsfaktor mot bl.a. psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga. En jämlik utbildning är grunden till ett gott liv och därför har området prioriterats i folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.
Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbunds främsta uppgift är att driva frågor om tillväxt, näringsliv och infrastruktur.
Färdtjänst
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Denna transportform bygger på lagen om färdtjänst.
För verksamheter/ företag
Kommunen ansvarar endast för hämtning av avfall från företag där det finns personalutrymmen såsom fikarum och kök, så kallat hushållsliknande avfall. Övrigt avfall som uppkommer inom ett företag är verksamhetsavfall.
Föreningar - allmänt
Dals-Eds kommun har ett rikt föreningsliv, vare sig du vill sporta, lyssna på musik eller släktforska. Klicka dig fram mellan de olika föreningskategorierna - där finner du även kontaktpersoner och länkar till föreningarnas hemsidor.
Företagsbesök
Löpande under året besöker kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör och näringslivsutvecklare ett antal företag i kommunen. Detta gör vi för att vi vill lära känna företagen, utbyta information med varandra och ta del av eventuella behov, utmaningar, framgångar eller åsikter.
Företagsklimat
Dals-Ed har länge haft ett gott företagsklimat, som bl a avspeglar sig i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking, som mäts årligen via enkäter till företag i alla Sveriges kommuner. Dals-Ed ligger enligt 2023 på andra plats i Fyrbodal.
Företagsstöd
Funderar du på att etablera företag i Dals-Ed? Har du kanske drivit företag länge och behöver hjälp för att utveckla det? Eller kanske du funderar på att starta företag och behöver hjälp med att komma igång? Då kan du vända dig till näringslivskontoret för att få råd, hjälp och stöd. Vi kan hjälpa till med rätt kontakt och samordning inom kommunen för olika etablerings- och utvecklingsfrågor, kontakter för regionala stöd och vägledning inför nästa steg för dig och ditt företag.
Förhandsbesked
Om du vill bygga ett hus på en ny tomt utom detaljplan ska du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga. Efter att du fått ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov.
Förpackningar och tidningar
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. Därför ska du bara lägga förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.
Försäkring
Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
Förtroendevalda - FOKUS-nämnden
FOKUS-nämndens sammansättning, Dals-Eds kommun
Förtroendevalda - Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige Dals-Eds kommun 2022-2026
Förtroendevalda- Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammansättning, Dals-Eds kommun
Förtroendevalda- Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammansättning - Dals-Eds kommun
Föräldrarådet
Snörrumsskolans föräldraråd

G

Upp
Gator & Allmänna platser
Information om bland annat snöröjning och parkering.
Gator, trafik och resor
Gator & Allmänna platser, Kommunikationer, Karta
Gatubelysning
Information om ansvar för gatubelysning.
God man/Förvaltare
Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. De regler som styr arbetet finner man i Föräldrabalken.
Goda levnadsvanor
Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ger goda förutsättningar för ett hälsosamt och gott liv. Genom att främja goda levnadsvanor kan man samtidigt förebygga en mängd sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, demenser, sjukdomar i rörelseorganen, cancer, diabetes/metabolt syndrom mm.
Grannsamverkan
Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.
Grov- och trädgårdsavfall
Möbler och annat avfall som är för stort för att stoppa i en plastpåse kan du lämna på Onsöns återvinningscentral. Där kan du även lämna trädgårdsavfall
Grundläggande vuxenutbildning
Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå.
Grundskola
Information om grundskolorna i Dals-Eds kommun.
Gymnasiekurser
Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå.
Gymnasieskola
Information om gymnasieskolan i Dals-Eds kommun

H

Upp
Hagas förskola
Hagas förskola
Hagaskolan
År 4-9
Hagaskolan - administrativ personal
Administrativa personalen på Hagaskolan
Hagaskolan - Likabehandling
Likabehandlingsplan Hagaskolan
Hagaskolan - Likabehandling
SYV-plan Hagaskolan
Handlingsprogram
Dals-Eds handlingsprogram enligt lag (2003:778) Om skydd mot olyckor.
Hemsjukvård
Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till primärvårdens distriktssköterska
Hissar
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Och kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.
Hitta till Dals-Eds Utvecklingscenter!
Karta med vägbeskrivning till Dals-Eds Utvecklingscenter
Hjälp i hemmet
För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv.
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.
Hjälp till barn och unga - Alkohol och droger
Alkohol, narkotika och tobak är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger, fast man kanske inte brukar tänka så.
Hjälp till barn och unga - Brister i föräldraskap
Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.
Hjälp till barn och unga - Depression
Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller hon till exempel inte orkar gå till skolan.
Hjälp till barn och unga - Dyslexi
Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. Tidigare var det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse.
Hjälp till barn och unga - Dödsfall och sorg
När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt.
Hjälp till barn och unga - Ekonomiska problem
Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen har svårigheter att få pengarna att räcka till sådana saker som mat, hyra, el och kläder.
Hjälp till barn och unga - Funktionsnedsättning
(Hjälp till barn och unga) En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.
Hjälp till barn och unga - Ilska och utbrott
Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt, och det kan bero på många olika saker.
Hjälp till barn och unga - Kriminalitet
Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.
Hjälp till barn och unga - Kris i livet
De flesta hamnar i någon slags personlig kris någon eller några gånger. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. Det kan ”skaka om en” ordentligt, och kännas i både tankarna och kroppen.
Hjälp till barn och unga - Ledsen och nedstämd
Att ibland känna sig nedstämd, ledsen, orolig eller att känna hopplöshet är en naturlig del av livet. Man kan till exempel ha dagar när man inte orkar något, inget känns roligt eller då man grubblar mycket.
Hjälp till barn och unga - Länktips
Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.
Hjälp till barn och unga - Mobbning och kränkande behandling
När man blir illa behandlad av människor runt omkring en kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning.
Hjälp till barn och unga - Oro och ångest
Ångest är starka känslor av oro och rädsla som kan kännas i hela kroppen, och som de flesta får någon gång. Ångest kan vara obehagligt, men man ska försöka att ändå göra det man vill och inte undvika situationer som man tror ska ge ångest.
Hjälp till barn och unga - Problem i skolan
Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.
Hjälp till barn och unga - Riskbruk och missbruk
De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.
Hjälp till barn och unga - Sexuella övergrepp
Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.
Hjälp till barn och unga - Självmordstankar
Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp.
Hjälp till barn och unga - Självskadebeteende
Att göra sig själv illa kan vara ett sätt att försöka komma bort från jobbiga känslor. Man kan lätt fastna i såna beteenden, trots att de med tiden kan få en att må sämre. Det finns hjälp för att man ska kunna sluta, och för att må bättre är det viktigt att man kan berätta för någon hur man mår.
Hjälp till barn och unga - Skilsmässa
Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.
Hjälp till barn och unga - Skolfrånvaro
Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går.
Hjälp till barn och unga - Stress
Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.
Hjälp till barn och unga - Sömnstörning
Det är mycket som händer i kroppen när man sover. Under puberteten är sömnen extra viktig för att man ska växa och utvecklas. Man behöver också sova för att hålla sig frisk, kunna tänka klart och lära sig nya saker.
Hjälp till barn och unga - Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga
På denna sida finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Dals-Eds kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.
Hjälp till barn och unga - Våld och övergrepp
En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.
Hjälp till barn och unga - Ätstörningar
Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.
Hjälpverktyg
Hjälpverktyg för att komma åt information på hemsidan
Högskolekurser på hemmaplan
Nu kan Du söka program och kurser via Högskolan Väst www.hv.se och på Högskolan Karlstad www.ku.se

I

Upp
Individsamverkan/ coachning
Individsamverkan finns för att hjälpa personer att hitta förutsättningar för ett aktivt liv med jobb eller studier.
Industri- och näringsverksamhet
Information om regler för avlopp för industri- och näringsverksamhet
Information och skyltar för utskrift
Här hittar du PDF-dokument till hyresgäster, villaägare och fastighetsägare med information om hur man sorterar och hur det fungerar.
Information om rislyktor
Det är många som tänker skicka iväg en rislykta mot skyn vid olika firande t ex Nyårsafton. Lyktorna ses ofta som ett ofarligt alternativ till fyrverkerier, men helt ofarliga är de inte.
Informationsmöte 2023-02-06
Måndagen den 6 februari genomfördes ett informationsmöte för Le-området. Ca 25 personer kom till Utvecklingscenter där arbetsgruppen informerade om vad som gjorts och vad som planeras framåt för området.
Integration
Dals-Eds Kommun har kommit överens med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot personer av utländsk härkomst som fått uppehållstillstånd. Det antal som blir kommunplacerade i Dals-Ed fastställs av Länsstyrelsen och varierar från år till år. Vi arbetar även med de nyanlända som flyttat till Dals-Eds kommun på egen hand eller som anhöriga till kommuninvånare.

J

Upp
Jour
Kommunens jourtelefon för akuta fel på kommunens vatten och avloppsnät, fastigheter samt kommunens gator och vägar.

K

Upp
Kallelser
Här finns kallelser till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.
Kallelser - Fokusnämnden
Kallelser till FOKUS-nämndens sammanträden
Kallelser - Kommunfullmäktige
Kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden.
Kallelser - Kommunstyrelsen
Kallelser till kommunstyrelsens sammanträden.
Kallelser Plan- och byggnadsnämnden
Kallelser till Plan- och byggnadsnämndens sammanträden
Karta över Dals-Ed
Karta över Dals-Ed
Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö
Det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten.
Kommunal författningssamling
Den kommunala verksamheten styrs till stor del av lagar och förordningar, men behörigheter för nämnder och tjänstemän att besluta i vissa frågor regleras även av kommunens egna reglementen och delegationsordningar. Du hittar dessa här.
Kommunala badplatser
Karta med kommunala badplatser i Dals-Eds kommun
Kommunala pensionärs- och handikapprådet
Kommunala pensionärs- och handikapprådet i Dals-Eds kommun består av representanter från de kommunala nämnderna och olika intresseorganisationer.
Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet
Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för Pensionärs- och Handikapporganisationerna och kommunens representanter.
Kommunarkiv
Dals-Eds kommuns centralarkiv är öppet för alla och finns i källarplanet i Kommunhuset i Dals-Eds centrum. De handlingar som finns i centralarkivet återspeglar händelser och förändringar inom samhället och den kommunala verksamheten från 1800-talet till idag.
Kommunens aktivitetsansvar för dig mellan 16-20 år (KAA)
Kommunerna har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar eller KAA.
Kommunens revisorer
Revisorer, Dals-Eds kommun
Kommunfullmäktige - allmänt
Kommunens högsta beslutande organ och motsvarar riksdagen på det nationella planet.
Kommunhusets öppettider
Information om kommunens öppettider
Kommunikationer
Hur kan jag ta mig till och från Ed? Går det tåg/bussar? Information hittar du här.
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning
Kommunplan inklusive budget och taxor - historik
Här kan du hitta tidigare kommunplaner inklusive budget och taxor.
Kommunstyrelsen - allmänt
Kommunstyrelsen svarar för den löpande verksamheten i kommunen.
Kompetens
Om Dals-Eds kommuns vision för kompetensutveckling.
Kompostering
Information till dig som avser att själv kompostera matavfall. Om du tänker kompostera ditt matavfall själv så måste du först anmäla detta till Dalslands miljö- och energiförbund.
Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn. Här kan du läsa om vad ändringarna innebär och om vårt stöd.
Konsthall
Kommunens konsthall invigdes 2017 och finns på biblioteket. Fritid & Kultur ansvarar för konsthallen och för kontakterna med konstnärerna. Både professionella konstnärer och amatörer är välkomna att ställa ut. Ett varierande och brett utbud eftersträvas.
Konsumentlagar
Här hittar du några lagar som stärker konsumentens rättigheter
Kontakt
Kontaktuppgifter för Dals-Eds kommun
Kontakta oss
Här hittar du telefonnummer m.m. till kommunens personal.
Kontakta Räddningstjänsten
Kontaktuppgifter räddningstjänsten
Kontakta vuxenutbildningen
Kontaktuppgifter vuxenutbildningen
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar.
Kontaktperson
Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson. En kontaktperson kan hjälpa till under en begränsad tid med att ge stöd, råd och hjälp utifrån ett uppkommet behov.
Kontaktperson Hemtjänst
Hemtjänsten söker kontaktpersoner. Som kontaktperson fungerar man som en medmänniska. Äldre personer kan ha svårare än andra människor när det gäller socialt kontaktnät och att komma ut på olika aktiviteter. För att bli kontaktperson krävs ingen speciell utbildning, men ett intresse för äldre människor och att man är trygg i sig själv.
Kontaktperson LSS & Socialpsykiatrin
Vi på LSS-enheten söker kontaktpersoner. Som kontaktperson fungerar man som en medmänniska.
Kontaktuppgifter grundskola
kontaktuppgifter, grundskola, elevhälsa
Kontaktuppgifter gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
Kontaktuppgifter gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, elevhälsa
Kontrollansvarig
För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig
Kontrollplan
En kontrollplan tar upp vad som behöver kontrolleras för att byggprojektet ska uppfylla kraven
Korttidsvård
Kommunens korttidsboende finns på Hagalid och Edsgärdet.
Kost- och lokalvårdsenheten
Kost & lokalvården ser till så att våra lokaler är rena och hygieniska, de förser även våra barn och äldre med en näringsrik och god mat.
Kultur och fritid - lättläst text
Kultur och fritid - lättläst text
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning.
Kulturskola
Kulturskolan i Dals-Eds kommun
Kundtjänst kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för abonnentfrågor och fakturor, Kundtjänst VA, renhållning
Kvalitetskontroll
Information om medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
Källsortering
Här hittar du information och detaljerade instruktioner om hur du källsorterar ditt avfall.

L

Upp
Lediga jobb inom vård och omsorg i sommar!
Fortfarande finns chansen att få arbeta med omvårdnad och service inom kommunens verksamheter i sommar. Nu finns också några särskilda erbjudanden för dig som är intresserad av att arbeta med viktiga uppgifter som gör skillnad för en medmänniska!
Lediga jobb, Dals-Eds kommun
Lediga platser i Dals-Eds kommuns organisation
Lediga tomter Le-området
Le-området ligger i anslutning till Eds båthamn i sydöstra delen av Stora Le. Med gångavstånd till centrum genom Skansen och Eds naturreservat har du nära till restauranger, café, handel och kollektivtrafik. Vill du njuta av naturen finns det gott om vandrings- och cykelmöjligheter i skog och mark och med Stora Le som närmaste granne finns det också stora möjligheter för att njuta av vattenlivet.
Lediga tomter/fastigheter
Här presenteras lediga tomter som för tillfället finns tillgängliga i Dals-Eds kommun.
Leva & Bo
Barn & Utbildning, Blanketter, Bygga & bo, Fritid & Kultur, Gator, trafik och resor, Jour, Kommunalskatt, Konsument, Natur och Miljö, Polissamverkan, Räddningstjänsten, Stipendier & Fonder, Stöd, omsorg och hälsa, Taxor och avgifter
Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun
Likabehandlingsplan Snörrumsskolan
Likabehandlingsplan Hagaskolan
Lotterier
Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.Kommunen kan registrera lotterier till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
LSS - insatser enligt
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Lupp genomförs i samarbete med enskilda kommuner och syftar till att ge kommunerna kunskap att utveckla sin ungdomspolitik.
Lägenhetsregistret
Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister.
Läsårstider
Läsårstider grundskola
Läsårstider - Förskolan
Läsårstider för förskolan i Dals-Eds kommun
Läsårstider - Förskolan
Läsårstider för förskolan i Dals-Eds kommun
Läsårstider - Grundskolan
Läsårstider för grundskolan i Dals-Eds kommun
Läsårstider - Gymnasieskolan
Läsårstider för Utsikten, Dals-Eds gymnasium, gymnasieskolan
Läsårstider - Gymnasiesärskolan
Läsårstider för Utsikten, Dals-Eds gymnasium, gymnasiesärskolan
Läsårstider Dals-Eds grundskola
Läsårstider för elever i Dals-Eds grundskola
Läsårstider Gymnasieskola
Läsårstider för Utsikten, Dals-Eds gymnasium, gymnasieskolan
Läsårstider Gymnasiesärskola
Läsårstider för Utsikten, Dals-Eds gymnasium, gymnasiesärskolan

M

Upp
Marklov
Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen
Matavfall
Information om hur du hanterar matavfall.
Matsedel äldreboende
Matsedel för äldreboende
Matsedlar för skolor och förskolor
Här hittar du matsedlarna för Dals-Eds skolor och förskolor!
Medborgarförslag
Om du vill att politikerna ska ta del av ditt förslag har du som folkbokförd i Dals-Eds kommun även möjlighet att lämna medborgarförslag. Ditt skriftliga förslag lämnas till kommunkansliet och kommer därefter att behandlas av kommunfullmäktige.
Medborgarna tycker om Dals-Ed
Här kan du läsa om SCB:s medborgarundersökningar i Dals-Eds kommun
Miljö
Den fantastiska naturen i vår kommun är en viktig resurs som ger oss särskilt goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.
Modersmålsundervisning
Information om vem som har rätt till modersmålsundervisning, och om hur man ansöker.

N

Upp
Natur & Miljö - Blanketter
Blanketter för Natur & Miljö med underkategorierna Lantbruk och djurhållning, Miljö- och hälsoskydd
Natur och Miljö
Dalslands miljö- och energiförbund
Notarius Publicus
Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".
Nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev Näring & Liv i Dals-Ed skickas ut via epost till ca 200 företag i Dals-Eds kommun m.fl. intressenter. Det finns inga fasta utgivningsdatum utan brevet skickas ut vid behov. Innehållet är aktuell information som berör vårt näringsliv. Stort som smått.
Nyinflyttad till Dals-Ed?
Vi är glada att få hälsa dig välkommen till vår kommun. Har du tid att svara på några frågor hjälper du oss att bli bättre på att ta hand om våra nyinflyttade framöver.
Näringslivsråd
Näringslivsrådet består av representanter från kommunledning, politiker och näringslivets organisationer i Dals-Ed. I rådet diskuteras strategiska näringslivsfrågor tillsammans med näringslivet.

O

Upp
Offentlighetsprincipen
Det är din rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos kommunen.
Olovligt byggande
Om något som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan att lov beviljats kallas det för olovligt byggande, eller "svartbygge".
Om Dals-Ed - lättläst text
Om Dals-Ed - Lättläst text
Onsöns återvinningscentral
Onsöns återvinningscentral. Återvinningscentralens öppettider m.m.
Organisation
Dals-Eds kommun har en organisation där verksamheten till största del bedrivs i förvaltningsform, men också i bolagsform.
Organisationsplan
Dals-Eds kommuns organisationsplan

P

Upp
Parkering
I Dals-Eds kommun värnar vi om fri och ändamålsenlig parkering. För att skapa en så trivsam och säker miljö som möjligt i vårt samhälle ber vi er att respektera gällande regler.
Parkering för rörelsehindrade
En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdarna, som är anställda av kommunen, tar emot barn i sina egna hem. Barn från 1 till 12 år kan få plats i pedagogisk omsorg. Antal barn hos respektive dagbarnvårdare varierar beroende på det antal timmar varje barn har behov av.
Personligt ombud
Personligt ombud finns för Dig som: Har en psykisk funktionsnedsättning. Har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv. Är över 18 år. Har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.
Plan - och Byggkontoret - administrativ personal
Kort information om Plan- och Byggkontorets verksamhet.
Planprogram
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete finns möjligheten att ta fram ett så kallat planprogram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget.
Plats
Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.
Politik & Demokrati
Här hittar du sidor med anknytning till kommunal politik och demokrati
Politik & Demokrati - Blanketter
Blanketter för Politik & Demokrati med underkategorin Förtroendevalda
Politiska partier
Här finner du information om de partier som finns representerade i Dals-Eds kommunfullmäktige
POSOM i Dals-Ed
POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande
Postlistor
På den här sidan hittar du veckovis postlistor för kommunens diarier. För mer information om enskilt ärende, kontakta respektive förvaltning.
Projekt
Dals-Eds kommun deltar i flera regionala projekt, som värnar om företagens utveckling.
Protokoll
Här hittar du protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna i kommunen.
Protokoll - Fokusnämnden
Protokoll från FOKUS-nämndens sammanträden
Protokoll - Kommunfullmäktige
Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträden
Protokoll - Kommunstyrelsen
Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträden
Protokoll - Socialnämnden
Protokoll från Socialnämndens sammanträden
Prövning för betyg
En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.
Psykisk hälsa
Utgångspunkten är att ge goda förutsättningar för psykisk hälsa generellt för hela befolkningen, men också se till speciellt utsatta målgrupper och deras behov. God kunskap om psykisk hälsa och ett gott bemötande av personer med psykisk ohälsa är grundläggande för att kunna ge goda förutsättningar.
Pågående detaljplanering
Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med med just nu.

Q

Upp

R

Upp
Regler
Alla kommuner i Sverige ansvarar enligt lagen för att ta hand om sina kommuninvånares hushållsavfall. Kommunen har även ansvar för att informera sina invånare om hur och var det ska sorteras.
Rehabilitering och Hjälpmedel
Rehabteamet kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boende eller är inskriven i kommunens hemsjukvård
Revision
Information om kommunrevision
Rivning
När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.
Räddningstjänsten - Aktuell information
Information från räddningstjänsten
Räddningstjänsten - Larma
Information om hur man larmar SOS alarm, 112
Räddningstjänsten - länkar
Räddningstjänstens länkar
Räddningstjänsten - Personal
Räddningstjänstens personal
Räddningstjänsten - Råd & Anvisningar
Eldning utomhus, Sotning, Brandskyddsföreningens tips och råd för ett brandsäkert boende
Räddningstjänsten i Dals-Ed
Räddningstjänsten förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna när en olycka inträffat.
Rätt och fel i avloppet
Information om vad som är tillåtet och förbjudet att spola ner i avloppet

S

Upp
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av kommunstyrelsen. Förvaltningen har ett stort arbetsfält som bl.a. omfattar de tekniska verksamheterna: VA, renhållning, allmänna platser, lekplatser, badplatser, kommunens vägar, snöröjning; Förvaltning av kommunens fastigheter, lokalvård och vaktmästeri; Förvaltning av kommunens mark, försäljning av bostadstomter; Kosthantering, kommunens kök för skolan och äldreomsorgen. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar också i samhällsplaneringen i kommunen.
Sammanträdestider
Sammanträdestider för kommunfullmäktige samt kommunala nämnder och styrelser.
Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal
Sanktionsavgifter
Om man utför en anmälnings- eller bygglovspliktig åtgärd utan att anmäla det eller om man påbörjar sitt bygge utan att invänta startbesked kan man få betala en så kallad sanktionsavgift.
Schema barnomsorg
Förklaringar till blanketten barnomsorgsschema
Sitemap för www.dalsed.se
En översikt över sidstrukturen på www.dalsed.se
Sjukresor
Här kan du läsa om vilka regler som gäller för sjukresor
Sjövärme i Lilla Le
Den 2 september 2020 tog Kommunstyrelsen beslut om att begränsa nya vattenvärmeanläggningar till att omfatta endast kommersiella hyresfastigheter om minst fyra lägenheter.
Skatten 2023
Kommunalskatten i Dals-Eds kommun 2023
Skogsvårdslag
Skogsvårdslaget ansvarar för skötseln av kommunens skogar och tätortsnära strövområden.
Skola och utbildning - lättläst text
Skola och utbildning - Lättläst text
Skolskjutsar
Skolskjutsar och reglemente
Slamtömning
Kommunens entreprenör som hämtar slam från enskilda brunnar är RAGN-SELLS AB, telefon 010-723 23 23
Slutbesked
Information om bygglov – slutbesked
Slutsamråd
I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd.
Snörrums förskola
Snörrums förskola
Snörrumsskolan
Förskoleklass - åk 3
Snörrumsskolan - Personal
Personal Snörrumsskolan
Socialförvaltningen - administrativ personal
Kort information om Socialförvaltningens olika verksamheter
Socialjour
Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om misstanke om att någon far illa eller vid missbruksproblematik. Råkar du ut för akuta problem, som rör dessa områden och som inte kan vänta tills ordinarie socialtjänst har öppet, är du välkommen att kontakta socialjouren.
Socialnämnden - allmänt
Socialtjänst, äldreomsorg, LSS
Socialnämnden 2023-2026
Socialnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun
Socialnämndens arbetsutskott 2023-2026
Socialnämndens arbetsutskotts sammansättning - Dals-Eds kommun
Socialtjänster - allmänt
Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper.
Solfångare och solceller
Information om bestämmelser kring bygglov beträffande solfångare och solceller.
Sophämtning
I Dals-Eds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall både för permanentbostäder och fritidsbostäder.
Sophämtningsturer och blanketter
Information om sophämtningsturer samt blanketter
Sorteringsguide
Sorteringsguide för källsortering av avfall
Sotning
Information om och regler kring sotning.
Startbesked
Information om bygglov – startbesked
Statistik
Här finner du statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån). Statistiken här visar befolkningsmängd och befolkningsförändringar i Västra Götaland, kommunerna i Dalsland samt Dals-Eds kommun och dess församlingar.
Stipendier & Fonder
Kommunen handhar vissa stipendier och fonder där du kan söka bidrag.
Stopp i avloppet
Tips och råd i samband med stopp i avloppet
Strandskyddsdispens
Kommunen kan besluta om dispens från strandskyddet om särskilda skäl föreligger.
Stöd, omsorg & hälsa - Blanketter & E-tjänster
E-tjänster och blanketter för Stöd, omsorg & hälsa med underkategorierna Bostadsanpassningsbidrag, Funktionsnedsättning, Färdtjänst, Parkeringstillstånd, Socialtjänst, Överförmyndare
Stöd, omsorg och hälsa
Familjefrågor, Folkhälsa, Funktionsnedsättning, Socialtjänster, Tillgänglighet, Vårdcentral, Äldreomsorg, Överförmyndare
Svar på vanliga frågor om avfall, återvinning och miljö
Här kan du hitta svar på frågor om sophämtning, sopsortering etc.
Svenska för invandrare, sfi
Sfi vänder sig till dig som är ny i Sverige. Du lär dig det svenska språket och får kunskap om det svenska samhället.
Synpunkter och klagomål inom FOKUS-nämnden
En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Dina åsikter är värdefulla för oss för att vi ska veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister.
Synpunkter och klagomål inom FOKUS-nämnden
En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Dina åsikter är värdefulla för oss för att vi ska veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.
SYV-plan Dals-Eds kommun
Här kan du ladda ner Dals-Eds kommuns SYV-plan
SYV-plan Snörrumsskolan
SYV-plan Snörrumsskolan
SYV-plan Utsikten
SYV-plan Utsikten
SYV-plan Vuxenutbildningen
SYV-plan Vuxenutbildningen
Söka bostad
Information om att söka bostad i Dals-Ed
Söker du personal?
I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi dig som företagare en digital tjänst som hjälper dig att hitta det lämpligaste sättet att rekrytera och i slutändan - rätt kompetens till din verksamhet.
Sökhjälp
Hjälp för att använda sökverktyget på hemsidan

T

Upp
Taxor och avgifter
Aktuella taxor och avgifter i Dals-Eds kommun
Teknik och Service
Tekniska kontoret i samlad personalstyrka med dess underenhet Förrådet sköter mycket av renhållning och underhållet av kommunens ytor samt tillhandahåller flera av de tjänster som kommunens invånare använder dagligen - renhållning, vatten och avlopp, snöröjning, reparationer osv.
Tekniskt samråd
Information om bygglov – tekniskt samråd
Tillfällig övernattning
Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalar och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredställande. Övernattningen sker på egen risk.
Toppen i Dals-Ed – en möjlighet för nybyggare
De nya villatomterna på Toppen är nu ute till försäljning och kommunfullmäktige har beslutat bygga ny förskola i området. Det är mycket på gång i samhällets nordliga del.
Torghandelsföreskrifter
Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter
Trafik
Utöver trafikförordningen finns det regler som gäller specifikt för Dals-Eds kommun, de lokala trafikföreskrifterna. De flesta av dessa ska gå att utläsa av de vägmärken som är uppsatta.
Trygghetsboende
Information om trygghetsboende i Dals-Eds kommun
Tvätta bilen miljörätt
Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

U

Upp
Ungdomsmottagning
Möjlighet för ungdomar att få råd av t.ex. barnmorska, läkare eller kurator
Uppdragsutbildningar
Vi erbjuder allt från grundutbildningar till avancerad och anpassad utbildning. Allt efter behov. I
Utbildning
Räddningstjänsten i Dals-Ed anordnar utbildningar för enskilda samt grupper som organisationer, företag och föreningar.
Utbildningar
Tillgängliga utbildningar vid Vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun
Utställning - Vattentjänstplan
Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Med allmänna vattentjänster avses olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp som tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning.
Utvecklingsplan 2020-2023
Kommunens utvecklingsplan är ett dokument som gäller för en mandatperiod. Till utvecklingsplanen hör visionen, som är mera långsiktiga målsättningar. Visionen och utvecklingsplanen har arbetats fram i dialog med alla politiska partier med utgångspunkt från våra medborgardialoger

V

Upp
Val 2022
Valresultat i Dals-Eds kommun 2022
Valnämnden 2023-2026
Valnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun
Vanliga frågor & svar inom kommunen
Här finner du svar på de vanligaste frågorna till kommunen. Om du inte hittar svaret på din fråga, kan du kontakta kommunens reception 0534-190 00 som hjälper dig vidare i ditt ärende. Klicka på rubrikerna för att fälla ut eller in kategorier och frågor.
VA-tips
Tips för att hålla koll på vattenförbrukningen
Vatten och avlopp
Här hittar du information kring vatten och avlopp i Dals-Eds kommun
Vattenkvalitet
Information om vattenkvalitet i Dals-Eds kommun
Vattenmätaravläsning
Information om hur du läser av din vattenmätare och rapporterar din förbrukning.
Vem bestämmer i kommunen? - lättläst text
Vem bestämmer i kommunen? - Lättläst text
Ventilation
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.
Verksamhetsområden
Information om vilka geografiska områden som faller inom kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.
Vill du jobba inom kök eller städ?
Ibland behöver vi på kost- och lokalvårdsenheten timvikarier. Här har du möjlighet att göra en intresseanmälan.
Vindkraft
Information om bygglov för vindkraftverk
Visselblåsarfunktion
Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom verksamheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter.
Vuxenutbildning - allmänt
Vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun
Vuxenutbildning - hur söker jag?
Om du funderar på att läsa en kurs, yrkesutbilda dig eller utbilda din personal på företaget, tar du kontakt med Vuxenutbildningen.
Vårdcentral (extern webbplats)
Vårdcentralen Edsgärdet
Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggningar
Denna vägledning gäller vid projektering av solcellsanläggningar inom Dals-Eds kommun. Innehållet är framtaget av råd och anvisningar från MSB, Svensk Elstandard och Storstockholms brandförsvar. Dokumentet syftar till att beskriva de säkerhetsåtgärder som Dals-Eds kommun bedömer behövas för att underlätta och säkra räddningsinsatser i byggnader med solcellsinstallationer.

Y

Upp
Yrkesutbildningar
I Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål samt Kunskapsförbundet Väst planerar och genomför vi gemensamma yrkesutbildningar. Utbildningarna varvar teoretiska kurser med praktiska utbildningsinslag.

Ä

Upp
Ägarbyte och ändringar
Information om tillvägagångssätt vid ägarbyte eller ändringar av AV-abonnemang.
Äldreboende - allmänt
Information om äldreboende i Dals-Eds kommun
Äldreboende - Edsgärdet
Edsgärdets äldreboende har fyra avdelningar. Avdelningarna heter Sunnan,Västan, Östan och Nordan.
Äldreboende - Hagalid
På Hagalid finns ett särskilt boende, ett korttidsboende samt ett biståndsbedömt trygghetsboende.
Äldreomsorg - allmänt
För att underlätta äldres dagliga tillvaro erbjuder kommunen hjälp och service av många olika slag.
Äldreomsorg - lättläst text
Äldreomsorg - Lättläst text
Ändring av byggnad
Tips på vad man kan tänka på vid renovering, till- eller ombyggnad av byggnader med kulturhistoriska värden.

Å

Upp
Årets Edare
Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet.
Årsredovisning/bokslut
Dals-Eds kommuns årsredovisningar finns att hämta här
Återställningsbidrag
Du som fastighetsägare kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget utbetalas för att återställa de bostadsanpassningar som är utförda i en bostad. Återställningsbidrag lämnas endast för att återställa sådana åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Bidrag lämnas för att återställa till normalskick på funktionell nivå i relation till bostadens skick i övrigt. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar som hyresvärden tidigare låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag.
Återvinningsstationer
Hitta återvinningsstationer i Dals-Eds kommun
Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram Snörrumskolan

Ö

Upp
Öppen förskola
Familjecentral öppen förskola
Öppen förskola
Här hittar ni en kort presentation över höstens program på öppna förskolan/Babycafé
Överförmyndare
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål.
Överklagan
Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär)
Översiktsplan nu-2035
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod.
Översvämning
Tips för att förebygga källaröversvämning.


Sidan uppdaterades 2022-04-26