Kallelse KF 2018-02-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14
Kallelse KF 180214.pdf
Kallelse och handlingar komplett 180214.pdf
Ärende 01 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 01.1 - Taxor och avgifter 2018 - socialnämnden.pdf
Ärende 02 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 02.1 - Verksamhetsplan KS Samhallsbyggnadsförvaltning 2018.pdf
Ärende 02.2 - Verksamhetsplan KS kommunledningsförvaltning, budget och mål 2018.pdf
Ärende 02.3 - Tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 03 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 03.1 - Tjänsteskrivelse tolktjänster.pdf
Ärende 04 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 04.1 - Bilaga tjänsteskrivelse receptfria läkemedel.pdf
Ärende 04.2 - SN beslut.pdf
Ärende 05 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 05.1 - Borgensförbindelse mm Kommuninvest.pdf
Ärende 06 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 06.1 - Delårsbokslut.pdf
Ärende 06.2 - Utlåtande.pdf
Ärende 06.3 - Revisionsrapport.pdf
Ärende 07 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 07.1 - Delårsbokslut 2017-01-01 - 2017-06-30 - Fyrbodals kommunalförbund.pdf
Ärende 08 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 08.1 - Tjänsteskrivelse Motionssvar sommarjobb 2.pdf
Ärende 08.2 - Tjänsteskrivelse 2.pdf
Ärende 08.3 - Motion.pdf
Ärende 09 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 09.1 - Medborgarförslag.pdf
Ärende 10 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 10.1 - Tjänsteskrivelse inriktningsdokument UM 2018.pdf
Ärende 10.2 - Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar 2018-2022.pdf
Ärende 11 - Beslutsförslag.pdf
Ärende 11.1 - SN beslut.pdf
Ärende 11.2 - Förslag överenskommelse 171114.pdf
Ärende 11.3 - Förslag riktlinje om utskrivningar 171114.pdf
Ärende 12 - Avsägelse förtroendeuppdrag (C).pdf
Ärende 13 - Avsägelse förtroendeuppdrag (KD).pdf
Ärende 14 - Meddelande KF.pdf
Ärende 14.1 - Meddelanden.pdf
Kallelse KS 2018-02-28
Kallelse KS 2018-01-31
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31
Kallelse KS 2018-02-28.pdf
Kallelse och handlingar komplett KS 180228.pdf
KS Ärende 01 - Evenemangsmedel 2018.pdf
KS Ärende 02 - Budget och mål 2019, plan 2020-2021 - övergripande mål och prioriteringar inklusive finansiella mål.pdf
KS Ärende 03 - Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun - Bokslut KS förvaltningar.pdf
KS Ärende 04 - Organisationsförändring inom ekonomiavdelningen DEK.pdf
KS Ärende 05 - Aktieägartillskott Edshus AB.pdf
KS Ärende 06 - Attraktiva och hållbara miljöer för lek och aktivitet - lekplatser.pdf
KS Ärende 07 - Kompetenssäkring för digitaliseringsstrategins genomförande.pdf
KS Ärende 08 - Förstudie om Civilt försvar.pdf
KS Ärende 09 - Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530041 - Tingvallamossen.pdf
KS Ärende 10 - Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga explosiva varor för 2018.pdf
KS Ärende 11 - Förslag till ändrad organisering kring Brottsförebyggande frågor.pdf
KS Ärende 12 - Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område.pdf
KS Ärende 13 - Stopplikt utmed väg 2115, korsning med Timmertjärnsvägen DEK.pdf
KS Ärende 14 - Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.pdf
KS Ärende 15 - Ombyggnad-upphandling av äldreboende Edsgärdet - Avstämning kommunen-Edshus.pdf
KS Ärende 18 - Anmälan av delegationsbeslut KS 180228.pdf
KS Ärende 19 - Meddelande KS 180228.pdf
Kallelse FOKUS 2018-01-24.pdf
Kallelse FOKUS 2018-02-21.pdf
Protokoll FOKUS 2018-01-24
Kallelse PBN 2018-01-24
Socialnämndens protokoll 2018-02-20
Socialnämndens protokoll 2018-01-30
Anslag/bevis Dalslands miljö- och energiförbund 2018-02-08
Anslag/bevis Dalslands miljö- och energiförbund 2018-02-08 §8
FOKUS AU 2018-02-13
FOKUS AU 2018-01-16
KSAU 2018-02-14
KSAU 2018-01-15
Anslag/bevis PBN 2018-01-24
Protokoll Samordningsförbundet 2018-01-23