Hoppa till innehållet

Dals-Eds kommuns stödpaket till det lokala näringslivet

Dals-Eds kommun har beslutat om ett åtgärdspaket, som stöd till företagen i Dals-Eds kommun, för att på något sätt mildra effekterna av den Coronapandemi som råder, och som drabbar våra företag hårt. De åtgärder som regeringen har presenterat räcker inte, utan det lokala näringslivet behöver ytterligare åtgärder och där är detta paket en början.

Listan har vi satt ihop efter samverkan med Företagarna och Handeln i Dals-Ed, som har undersökt vilka behov som man efterfrågar och som kommunen har möjlighet att hjälpa till med. Dessa åtgärder gäller tills vidare.

En del önskemål från näringslivet har handlat om efterskänkning av kostnader, ökad omfattning av inköp från lokala företag, försäljning av lagad mat till elever och äldre etc.

I nuläget är det inga åtgärder kommunen kan vidta utifrån varken gällande lagstiftning och/eller ekonomiska förutsättningar.

Kommunen vill trots detta stötta och medverka till att det lokala näringslivet så långt det är möjligt kan överleva den extraordinära tid vi befinner oss i, och har kommit fram till följande åtgärder i nuläget:

Stärka företagens likviditet

 • Anstånd med att betala fakturor för hyror, VA- och renhållningsavgifter utifrån en individuell bedömning. 
 • Förlängd betalningstid på fakturor för bygglov, strandskyddsdispenser, tillstånd och tillsyn inom räddningstjänstens verksamhetsområde, från 30 till 90 dagar. 
  Skulle längre tid behövas, behovsprövas enskilda ärenden för ytterligare tidsfrist.
 • Tidigarelägga betalningar till lokala leverantörer från 30 till 10 dagar.

Åtgärder för att upprätthålla efterfrågan

 • Vi ser positivt på att man t ex kan ta ut varor från sin butik för att sälja utanför eller om man vill starta uteservering, och vi kommer inte att ta ut några hyror för sådan verksamhet denna säsong.

  Vi kommer att vara flexibla och snabba vad gäller eventuella markupplåtelser, men ta snabbt kontakt med kommunen, eftersom det i vissa fall krävs bygglov och polistillstånd.
  Starta gärna er utesäsong redan nu!
 • Från kommunens sida kommer vi att göra vad vi kan för att fortsätta med våra verksamheter och upprätthålla ordinarie tjänster och produkter.
 • Vi ska göra vad vi kan för att genomföra planerade kommunala investeringar.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Vi skjuter på tillsynsprocesser som inte är kritiska inom Räddningstjänstens verksamhetsområde och hos Plan- och Byggkontoret.
 • Vi pausar kommunala processer som involverar företag men som inte är nödvändiga i nuläget.

Åtgärder kopplade till arbetskraftsbrist inom kommunens organisation

 • Kommunen kan komma att få arbetskraftsbrist till följd av rådande Coronasituation, vilket kan leda till att vi kan behöva såväl hjälp i form av personal och/eller leverans av tjänster från det lokala näringslivet.

Stöd, rådgivning och hjälp

Vi bevakar kontinuerligt insatser som görs av stat, region och delregion (Fyrbodal) och förmedlar dessa insatser som är riktat till näringslivet via kommunens hemsida, näringslivssidan på facebook och via e-postutskick. Hör gärna av dig om du har några frågar om dessa stöd eller om du behöver hjälp med att hitta rätt väg just för ditt företag.
För företag inom besöksnäringen står även Dalslands Turist AB till förfogande med sina resurser. Från kommunens sida kommer vi också att prioritera direktkontakt med företag för stötta och uppmuntra. Vi finns till hands för Er!

Handeln, restauranger, hotell och övrig besöksnäring är branscher som drabbas särskilt hårt och vi uppmanar både invånare och anställda i Dals-Eds kommun att i största möjliga mån gynna vårt lokala näringsliv genom att handla på hemmaplan, gå ut och ät på lunchen, köp med hämtmat hem. Men tänk samtidigt på att hålla lämpligt avstånd och respektera de restriktioner som finns, med tanke på smittorisken.
Från kommunens sida lovar vi att vara så tillmötesgående och snabbfotade det bara går om företagare vill hitta nya kreativa lösningar för att kunna hålla igång sin verksamhet.

Fler åtgärder kan komma att presenteras senare, detta är en början som vi tillsammans med Näringslivsrådet har diskuterat, och som går att genomföra inom lagstiftningens ramar.
Mellan Dalslandskommunerna pågår diskussioner om vilka åtgärder som kan genomföras kopplat till tillsyn och tillstånd från de gemensamma verksamheterna Miljö- och Energikontor samt Dalslands alkohol- och tobakshandläggare. Besked kommer inom kort.

För anstånd med hyror och avgifter, kontakta
ekonomichef Lars Hustoft, telefon 0534-190 12, e-post: lars.hustoft@dalsed.se

För övriga frågor och regionala stöd och insatser, kontakta
näringslivsstrateg Annette Palmqvist, telefon: 0534-190 45, e-post: annette.palmqvist@dalsed.se

Vad gäller frågor kring uteserveringar och liknande, kontakta
Suzanne Håkansson, telefon 0534-190 52, e-post: suzanne.hakansson@dalsed.se

Företag inom besöksnäringen kan även kontakta Dalsland Turist AB angående affärs- och produktutveckling, kontakta
Frida Klang, telefon: 0705-56 65 03, e-post: frida.klang@dalsland.comSidan uppdaterades 2021-01-12