INSIKT - Kommunens mätning av service och bemötande

Brandskydd - Bygglov - Markupplåtelser - Miljö- och hälsoskydd -
Livsmedelskontroll – Serveringstillstånd

Insikt - ett sätt att mäta och förbättra vår service till dig!

Vad är detta?

De företag som har haft ett ärende hos kommunen inom ovanstående områden blir kontaktade för att svara på några frågor om handläggningen av sitt ärende. Frågorna
handlar om hur man ser på hanteringen av företagens ärende vad gäller service och bemötande.

I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunen har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Detta görs för att kommunen utifrån svaren ska få underlag för att kunna förbättra och utveckla verksamheten för ännu bättre service.

Hur går det till?

Undersökningen görs på uppdrag av kommunen i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunen har upphandlat själva undersökningen och sammanställningen av den av Origo Group, som är det företag som kontaktar de företag som har varit i kontakt med kommunen med ett konkret ärende som har fått ett beslut eller som avslutats inom det senaste kvartalet. Det kan även handla om tillsynsärenden inom t ex brandskydd och livsmedelshantering mm. Allt sammanställs kontinuerligt hos SKR:s analysverktyg, där kommunen sedan ser resultatet.

Om du tillhör den kategori företag som har haft ett ärende hos kommunen, kommer du via mail att få en inbjudan till en webb-enkät med Origo som avsändare. Det kan även förekomma att de istället ringer dig för en kort intervju. Frågorna handlar om hur du har upplevt den service som du fick i samband med att ditt ärende behandlades hos kommunen. Vi kommer aldrig att få reda på vem de har pratat med, eller vem som har svarat på enkäten. Vi får endast ett samlat värde för respektive myndighetsområde, sk NKI (Nöjd Kund-Index).

För att vi som kommun ska få en mätbar NKI-ranking krävs minst 12 svar från företag per år per myndighetsområde. Och eftersom vi är en så liten kommun är det således extra viktigt att vi får din hjälp. Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss! 

Läs mer om undersökningen på SKRs sida
 

Dals-Eds kommun
Carola Palm Jacobsson
Samordnare för Insikt
e-post: Carola.Palm-Jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Café Smör & SockerSidan uppdaterades 2021-02-17