Hoppa till innehållet

Bygga & Bo

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Bygga & Bo

Avfall och återvinning

Kompostering av hushållsavfall, anmälan
Sophämtning - anmälningsblankett / beställning
Trash collection - request form (in English)
Ägarbyte renhållningsabonnemang

Bygga - riva

Ajourhållning av lägenhetsregistret – flerbostadshus inklusive specialbostäder
Ajourhållning av lägenhetsregistret – småhus inkl fritidshus
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
Anmälan kontrollansvarig
Anmälan om eldstad/rökkanal
Ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder
Ansökan om bygglov
Ansökan om marklov
Ansökan om förhandsbesked
Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning
Ansökan om rivningslov
Ansökan planbesked
Begäran om slutbesked/slutbevis
Beställning utstakning
Strandskyddsdispens för åtgärder som inte kräver bygglov, ansökan om
Teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan
Ansökan om återställningsbidrag

Grävtillstånd

Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark
Ny grävning i allmän mark Dals-Ed
Trafikanordningsplan

Vatten och avlopp

Ventilation

Ansökan godkännande av sakkunnig
Intyg avseende funktionskontroll av ventilationssystem


Sidan uppdaterades 2019-05-17