Fördjupning och tillägg till ÖP avseende vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen

Exploatörer har visat intresse för att bygga vindkraftverk på Töftedalsfjället och Buråsen. En sådan exploatering saknar stöd i kommunens gällande översiktsplan ÖP03. Man har därför tagit fram en fördjupning av och ett tillägg till översiktsplanen som behandlar vindkraftsfrågan i det aktuella området. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2008-06-18 och vann laga kraft 2008-07-21.

Antagandehandling

Fotomontage

Granskningsyttrande Länsstyrelsen - Fördjupning och tillägg till översiktsplan avseende vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen

Landskapsanalys

Miljökonsekvensbeskrivning

Sidan uppdaterades 21 september 2023