Tillägg till ÖP avseende vindkraft - Vindbruk Dalsland för den del som berör Dals-Eds kommun

Dalslandskommunernas kommunalförbund har i samråd med Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmål och Dals-Eds kommuner samt Dalslands miljökontor tagit fram ett tillägg till kommunernas översiktsplan "Vindbruk Dalsland".

Syftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Dalsland och för en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen.

Kommunfullmäktige har 2010-12-15, § 122, beslutar att anta tillägg till översiktsplan avseende vindkraft - "vindbruk Dalsland", för den del som avser Dals-Eds kommun.

Planen vann laga kraft 2011-01-25.

Analys

Antagen plan

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Miljökonsekvensbeskrivning

Områdesbeskrivning

Planeringsförutsättningar

Plankarta

Samrådsredogörelse

Utställningsutlåtande Dals-Ed

Sidan uppdaterades 21 september 2023