Hoppa till innehållet

Två pågående detaljplaner ute för granskning

Två pågående detaljplaner, ED 10:2 m.fl. (Toppen) samt ED 2:3 och del av ED 10:3 (Terrassparken med omgivning) ligger nu ute för granskning.
Granskningstiden går ut 16 maj 2021.

ED 10:2 m.fl.

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING

Förslag till detaljplan för ED 10:2 m fl, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län, finns utställt för granskning under tiden 22 april – 16 maj 2021.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 22 december 2020 – 31 januari 2021 och efter omarbetning ställs nu planförslaget ut för granskning.

Planområdet ligger i nordvästra delen av samhället Ed och väster om Nössemarksvägen (väg 2183) samt Stora Le. Till centrum är det ca 1,5 km.

Planområdet är idag planlagt för skola och för bostäder i en och två våningar, begränsat till friliggande hus eller parhus. Huvuddelen av planområdet är redan idag bebyggd med bostäder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i upp till två till tre våningar på obebyggda tomter. Planområdet är idag planlagt för bostäder i en våning, begränsat till friliggande eller parhus. Syftet med detaljplanen är även att korrigera rådande förhållanden så att detaljplan och genomförd fastighetsbildning överensstämmer.

Förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och avser en förändring av tidigare detaljplanelagt område.

Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § miljöbalken.

Upplysningar lämnas av plan- och bygglovsingenjör, Elin Andersson, tel. 0534-19206.

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligt till Dals-Eds kommun, Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 ED eller via e-post till byggnadsnamnden@dalsed.se senast den 16 maj 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan fastighetsförteckning och samrådsredogörelse inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingarna finns tillgängliga vid granskningsutställningen i kommunhusets entré och kan även beställas av Kanslienheten, plan- och bygg tel. 0534-19047 (registrator) eller via e-post byggnadsnamnden@dalsed.se.

Granskningshandlingar

ED 10:2 m.fl


ED 2:3 och del av ED 10:3

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING

Förslag till detaljplan för ED 2:3 och del av ED 10:3, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län, finns utställt för granskning under tiden 22 april – 16 maj 2021.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 3 november 2015 – 14 december 2015 och efter omarbetning ställs nu planförslaget ut för granskning.

Planområdet är beläget i Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le. Det avgränsas i norr av Storgatan (länsväg 2183) och i söder av Ängsvägen. Fastigheten Ed 2:3 är i gällande plan betecknad för hotellverksamhet men önskas användas för bostadsändamål i huvudsak, samt även för andra centrumrelaterade verksamheter. Planer finns att utveckla den befintliga Terrassparken och en utvidgning av parkområdet föreslås västerut, där det i dagsläget finns en tennisplan på privat mark.

Förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och avser en förändring av tidigare detaljplanelagt område.

Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § miljöbalken.

Planförslaget finns tillgängligt i kommunhusets entré  i Ed, besöksadress: Storgatan 27, Box 31, 668 21 ED samt på kommunens hemsida. På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan fastighetsförteckning och samrådsredogörelse inte publiceras på kommunens hemsida.

Handlingar kan även beställas av plan- och byggkontoret tel. 0534-19047 eller via e-post byggnadsnamnden@dalsed.se.

Upplysningar lämnas av utredare, Jessica Olsson, tel. 0534-19020.

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligt till Dals-Eds kommun, Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 ED eller via e-post till byggnadsnamnden@dalsed.se senast den 16 maj 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombedes informera sina eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna underrättelse.

Plan- och byggnadsnämnden

Underrättelsen anslås på kommunens anslagstavla 2021-04-22

Utredningar

Granskningshandlingar

ED 2:3 och del av ED 10:3Sidan uppdaterades 2021-05-11