Val till nämnder och styrelser samt budget 2023, plan 2024-2025 på kommunfullmäktige

Publicerad 2022-12-29
Kommunvapen, ordförandeklubba

Val av nämnder och styrelser

Det nya kommunfullmäktige efter valet 2022 har vid det sista sammanträdet för året beslutat om hur nämnder och styrelser ska bemannas.

Ledamöter i kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser

Budget 2023

År av pandemihantering, en orolig omvärld och stigande inflation med kraftigt ökande kostnader för bland annat el, bränsle och livsmedel, har hastigt och kraftigt försämrat de ekonomiska förutsättningarna för kommunen. Utöver detta så påverkar bland annat en kraftig kostnadsökning för tjänstepensioner och volymökningar för vård och omsorg.

Den ekonomiska situationen har präglat höstens budgetarbete och kommer så att göra framöver. Lågkonjunkturen drabbar alla kommuner och för Dals-Eds kommun försämras det ytterligare genom en sämre befolkningsutveckling än tidigare prognostiserat. Följden blir att vi går från goda resultat de senaste åren till ett bedömt underskott på 20-30 miljoner kronor redan år 2023.

De här snabbt förändrade ekonomiska förutsättningarna kommer att behöva hanteras genom omfattande effektiviserings- och anpassningsåtgärder. Det kommer att innebära
mycket stora utmaningar för kommunens verksamheter och förvaltningar att genomföra, var för sig och gemensamt. Behovet av kostnadsminskningar behöver dock ske på ett balanserat sätt som inte slår sönder förutsättningarna för en god välfärdsservice och en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Tack vare att kommunen har en god ekonomi i grunden så finns det möjlighet att hantera kostnadsminskningarna lite mer långsiktigt över planperioden.

Det allvarliga ekonomiska läget ställer framförallt krav på att minska kostnaderna för personal vilket innebär nya sätt att styra, leda och genomföra hela kommunens samlade verksamhet. Trots de mycket svåra ekonomiska utmaningarna finns förutsättningar genom de senaste årens goda resultat att genomföra förändringsarbetet stegvis. Det är viktiga besked för vår kommun och dess organisation som kännetecknas av god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheterna. Med ett gemensamt samordnat arbete i hela kommunen under planperioden finns goda möjligheter att klara såväl en budget i balans, fortsatt god kvalitet och service i våra verksamheter samtidigt som vi är en attraktiv kommun att arbeta i, bo i och besöka.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att godkänna styrelsens förslag till budget och plan som nu nämnder och förvaltningar har att ta sig an för att göra verksamhet av under 2023.

Se kommunens budget och taxor här