Demokrati

Genom en väl utvecklad demokrati har medborgarna stora möjligheter att vara med och påverka. Alla, unga som gamla, ska kunna medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Dals-Ed ska ha ett öppet samhällsklimat med ett stort antal mötesplatser och ett rikt föreningsliv.

Våra barn och unga är framtiden. Vi ska lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov.

Det ska finnas ett stort engagemang i samhället som genomsyrar hela kommunen och kommunen ska bidra till att möjliggöra för invånare att genomföra sina idéer. Invånarna ska känna trygghet iden offentliga servicen. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan.

Invånarna i alla målgrupper ska vara nöjda med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Informationen ska vara tydlig och lättillgänglig och det ska vara lätt att kommunicera med kommunens politiker och tjänstemän. I Dals-Ed ska vi se det självklart att använda digitalisering som ett sätt att stärka medborgardialogen.

I Dals-Ed ska vi vara starka tillsammans och jämlikhet ska vara en självklarhet.

UTVECKLINGSMÅL

3. HÖGT FÖRTROENDE FÖR KOMMUNENS POLITIKER OCH ORGANISATION

Invånarna i alla målgrupper är nöjda med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Invånarna känner trygghet i den offentliga servicen.

4. ENGAGERADE INVÅNARE

Invånarna i alla målgrupper vill och kan vara med och påverka i frågor som rör kommunen.

Fyra händer greppar i varandra
Aktivitet När Status

Utveckla politikercafé
Utveckla politikercaféet i samband med KF sammanträden till ett forum för dialog mellan politiker och medborgare.

2020-2023

 

Analysera medborgarundersökningens resultat
Analysera medborgarundersökningens resultat och andra relevanta studier av kommunens verksamheter för att hitta fungerande former/metoder.

2020-2023

 

Kunskaps- och metodbank för barns och ungas delaktighet och inflytande
Skapa kunskaps- och metodbank samt kartlägga vilka kunskaper som finns och används i verksamheterna.

2020-2023

 

Gemensamma arbetsdagar
Starta upp och planera för gemensamma arbetsdagar med olika teman för ökad attraktivitet och samhällskänsla.

2020-2023

 

Öka delaktighet i samhället för lokal utveckling
Hitta former för att skapa stimulans för att öka delaktighet i den lokala utvecklingen bland föreningar, företagare genom exempelvis avsatta medel och via bildande/användning av en förening.

2020-2023

 

Tillgängliggöra kommunal service via digitalisering
Utveckla våra möjligheter att tillgängliggöra den kommunala servicen genom digitaliseringen, såsom synpunktshanteringen.

2020-2023

 

Öka brukarinflytande
Kartlägga existerande former för brukarinflytande och medverkan för vidare utveckling.

2022-2023

 

Öppna politiska gruppmöten
Utreda förutsättningarna för öppna politiska gruppmöten inte bara för medlemmar och öppna föreningsmöten med inbjudna politiker.

2022-2023

 

Rutiner för barnperspektiv
Rutiner för att få in barnperspektivet i handläggning/ärendeberedning och verksamhetsutveckling.

2021-2023

 

Informationsinsats kring påverkansmöjligheter
Tydligare information om hur invånarna kan framföra synpunkter, förslag, klagomål.

2021-2023

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Aktivitet

Underlätta för civilengagemang

Samordning av tema-aktiviteter för året

Samverkan Ungdomsforum

Valaktiviteter

Aktivitet När Status

Trygghetsskapande insatser
En tydligare struktur har arbetats fram för det samlade trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet med fokus på bland annat fältverksamhet. Det samverkande arbetet mellan skola, ungdomsgård, socialtjänst och polis utgår från trygghets- och säkerhetsrådet Trygga Dals-Ed.

2020-2021

 

Starta Ungdomsforum
Under 2021 har formerna för ett Ungdomsforum etablerats dit ungdomar bjuds in i början av varje termin för att komma med förslag på åtgärder som har koppling till att utveckla fritiden för unga. Konceptet ett ungdomsforum i början av varje termin innebär att man tillsammans med ungdomarna har terminen på sig att jobba med de förslag som kommer upp. Folkhälsorådet avsätter medel för åtgärder under året.

2020-2021

 

Tillgänglighetsdatabas
Flera offentliga miljöer i samhället är nu inventerade och finns publicerade på kommunens hemsida. Via AMI finns nu kompetens och utrustning för att ytterligare inventera fler områden men också uppdatera det som redan är inventerat. Inom kansliet finns anslag för att löpande finansiera den årliga avgiften för Tillgänglighetsdatabasen.

2020-2021

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Sidan uppdaterades 25 maj 2023