Kompetens

För att säkra såväl kommunens som företagens framtida personalförsörjning och utveckling krävs en god kompetensmatchning.

I Dals-Ed ska skolan ge eleverna stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt och ha en aktiv roll i att väcka engagemang och intresse för företagsamhet hos eleverna. Det ska finnas en stark samverkan mellan skola och näringsliv.

I Dals-Ed ska det finnas möjlighet till vidareutbildning inom rimligt och lättillgängligt avstånd och kommunen ska samarbeta med näringslivet gällande utbildningssatsningar.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Möjligheten till kompetensutveckling och personlig utveckling ska finnas för all personal och är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas efter nya eller förändrade krav från kommuninvånare eller omvärlden i övrigt.

Kreativitet och entreprenörskap ska vara en naturlig del av kommunens förhållningssätt. Känd för sitt företagsvänliga klimat ska Dals-Ed vara en framtidskommun dit entreprenörer lockas.

UTVECKLINGSMÅL

1. HÖG KOMPETENSMATCHNING

Kommunens verksamheter och näringslivet har bra tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Invånarna i Dals-Ed har goda möjligheter till egen försörjning.

2. EN SKOLA DÄR VARJE ELEV NÅR SIN FULLA POTENTIAL

Elever ges stöd och stimulans i att utvecklas så långt som möjligt. Skola och näringsliv samverkar för att väcka intresse hos elever för entreprenörskap och för olika yrken.

Färgpennor
Lampa i en tankebubbla
Aktivitet När Status

Distansutbildningar
Erbjuda digital möjlighet till deltagande i distansutbildningar på Utvecklingscenter.

2020-2022

 

Campus Dalsland

2020

 

Insats för generationsväxling
Aktiviteten ingår i grupp om flera insatser för att utveckla främst besöksnäringen.

2020-2022

 

Enkät för matchning av näringslivets kompetensbehov

2022-

 

Samverkan Skola - Näringsliv
Implementera den nya SYV-planen i kommunens alla skolverksamheter samt kommunens företagare. På så vis synliggörs den gemensamma ambitionen om en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv.

2020-2023

 

Utbildning i digitalisering 
Vuxenutbildningen rustar kompetensmässigt för att möta utbildning på distans.

2020-2023

 

Utveckling av Gröna näringar
Definiera branschen och skapa möjligheter för ökade förutsättningar.

2022-2023

 

Arbeta för goda digitala kommunikationsvägar
Fortsätta skapa bättre förutsättningar för att infrastrukturen ska vara tillräckligt god för att invånare ska kunna dels ta del av och utföra offentlig service och de demokratiska rättigheterna och dels kunna arbeta och studera på plats inom kommunen.

2020-2023

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Aktivitet

Kompetensförsörjningsplan 2021-2026
Aktivera insatserna i kompetensförsörjningsplanen för förvaltningarnas behov i Dals-Eds kommun.

Arbeta för goda fysiska kommunikationsvägar
Goda kommunikationsvägar gynnar vår egen kompetensförsörjning, därför är det viktigt att de stärks från och till Ed.

Aktivitet När Status

Systematiskt Elevhälsoarbete
Skolan har tagit fram dokumentation, rutiner och handlingsplaner och ett digitaliserat flöde som kvalitetssäkrar uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling, skolnärvaro och mående.

2020-2021

 

Hälsofrämjande skola
För aktiviteten Hälsofrämjande skola har medel funnits under 2021 för såväl Skolgårdspedagog. elevvärd och för Insatskoordinator som var för sig arbetar med såväl fysisk som psykisk hälsa och som tillsammans kan betraktas som de viktiga komponenterna för att lyckas med att bygga en Hälsofrämjande skola.

Fortbildning har genomförts genom skolgårdspedagog för grundskola och fritids, en elevvärd/rastvärd har anställts på deltid på Hagaskolan - läromedel har beställts för att genomföra utomhuspedagogik inom ramen för Friluftslivets år som kan bidra till skolplanen efterlevnad.

Utöver detta har en koordinator för samordnande tidiga insatser, bl a tillsammans med IFO som bidrar till att vi säkerställer tidiga insatser. Medel har även sökts för 3-årigt projekt för en sjukgymnast i skolan.

Mycket av de insatser som genomförs bygger på projektmedel och det är viktigt även framåt att skolan söker tillgängliga medel för att säkerställa en Hälsofrämjande skolan även i framtiden.

2020-2021

 

Insats för målgruppen längst från arbetsmarknaden
Flera insatser pågår inom Arbetmarknads- och integrationseneheten (AMI) för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Inte minst i samband med pandemin har arbetet intensifierats med dels statligt stöd för snabbspår in på arbetsmarknaden och dels genom egen översyn i Dalsland av vuxenutbildningen som kan utmynna i en ännu mer anpassad utbildning.

Under 2021 har arbetsmarknadsläget stabiliserats, den totala arbetslösheten i kommunen ligger stadigt under genomsnittet i riket vilket även gäller grupperna unga och utrikes födda. AMI arbetar vidare inom sitt uppdrag med att underlätta inträde på arbetsmarknaden där den främsta utmaningen finns i gruppen långtidsarbetslösa. I övrigt för kommunen finns en utmaning för vissa branscher att hitta rätt kompetens.

2021

 

Utveckling av näringslivsråd
Nytt upplägg har tagits fram tillsammans med näringslivet för hur det gemensamma rådet ska arbeta framöver för att stärka förutsättningarna för det lokala näringslivet i Dals-Ed.

2020-2021

 

Kompetens kring naturturism
Dals-Eds kommun deltar i det dalslandsgemensamma turistbolaget Dalslands turist AB för stöd kring marknadsföring och utbildning. På lokal nivå har en tätare dialog och samverkan etablerats mellan företag och kommunen genom tjänsten turismutvecklare och turistbyrå i egen regi. Detta i syfte att möta såväl generationsväxlingar som utvecklingsmöjligheterna och samarbeten mellan företagen lokalt. Arbetssättet med lokalt fokus ingår i det ordinarie grunduppdraget för turismutvecklare och näringslivsutvecklare.

2021

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Sidan uppdaterades 25 maj 2023