Miljö

Den fantastiska naturen i vår kommun är en viktig resurs som ger oss särskilt goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.

Dals-Ed ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling i såväl kommunens egna verksamheter och planer som i samverkan och dialog med andra aktörer, invånare och besökare. Genom affärsdriven miljöutveckling ska vi skapa utveckling här och miljönytta för andra.

I Dals-Ed ska skogs- och lantbruk vara en naturlig del av samhället och i kommunen ska det finnas goda förutsättningar för att producera grön energi.

Dals-Eds kommun ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna att pendla kollektivt till och från kommunen.

UTVECKLINGSMÅL

7. GRÖN OCH SKÖN NATURKOMMUN

I Dals-Ed är skogs- och lantbruk en naturlig del av samhället. Kommunens naturvärden tas tillvara genom en väl utvecklad besöksnäring.

8. HÅLLBART SAMHÄLLE

Dals-Ed är en klimatsmart och fossilfri kommun som underlättar för invånare och besökare att bidra till det hållbara samhället. Det finns en stor produktion av grön energi.

Rött bär
Grön växt
Grön och orange växt
Grön växt vid staket
Aktivitet När Status

Påverka/underlätta användandet av fossilfria arbetsmaskiner och fossilfria transporter
Kartlägga befintliga och kommande behov/inköp av fossilfria arbetsmaskiner

2020-2023

 

Implementering av Agenda 2030 för hållbar utveckling
Övergripande insatsområden utifrån Agenda 2030.

2021-2023

 

Grön infrastrukturplan
Kartlägga och synliggöra värdet av ekosystemtjänster för kommunen och dess invånare.

2020-2024

 

Fiskevårdsområde (Stora Le)
Främja fisketurismen och möjliggöra för fler naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

2020-2022

 

Energi & Klimatstrategi  
Dalslandsgemensamt arbete utifrån Hållbarhetskompassen och de globala målen.

2020-2022

 

Samverkan för biogasproduktion
Samverkan med Dalslandskommunerna och lantbrukare för biogasproduktion för att öka produktion av fossilfri energi.

2020-2023

 

Solceller
Satsningar på solceller på kommunala fastigheter.

2020-2023

 

Ny entré till Tresticklan söderifrån
Arbeta för att utöka med en entré vid Nordkas så att Tresticklan stärks som besöksmål.

2020-2023

 

Friluftsplan
Samla mål, planer, tankar och idéer om hur naturområden kan utvecklas så att de gynnar rekreationsmöjligheter och naturupplevelser för boende och besökare.

2020-2021

 

Hållbarhetsåret 2022
Månatliga teman med interna och externa aktiviteter i syfte att främja och uppmärksamma hållbarhet i brett perspektiv.

2022

 

Projekt kring Örekilsälven
Åtgärder i hela avrinningsområdet för att stärka bestånden av bl.a. lax och öring, i bred samverkan med olika intressenter.

2021

 

Radonmätningar
Kommunen ska verka för att radonmätningar görs i befintlig bebyggelse och att eventuella åtgärder utförs.

2022-

 

Utveckla turistinformationen

2022-2023

 

Återkommande “Hålla-rent-kampanjer”

2021-2023

 

Bucketlist med besöksmål

2021-2022

 

Ökade möjligheter för cykling

2021-2023

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Aktivitet

Naturvårdsprogram

Vindbruksplan

Kulturmiljöplan

Aktivt deltagande i nätverk för hållbar markanvändning

Utveckla/Höja service till besökare

Samarbete över gränsen

Klimatanpassningsplan

Solenergiplan

Arbete utifrån VA-plan

Naturvårdskort för vandring

Återvinningsstation för återbruk

Kommunalt naturreservat

Laddplan

Inventariebank

Aktivitet När Status

VA-plan
Syftet med VA-planen är att skapa en tydlig och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i Dals-Eds kommun både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. VA-planen skapar en viktig grund för en långsiktigt hållbar VA-försörjning, även i områden som idag inte berörs av de allmänna vattentjänsterna

2020

 

Trädvårdsplan
Genom trädvårdsplanen har värdefulla träd kartlagts så att de kan bevaras och skötas på lämpligt sätt.

2021

 

Friluftslivets år
Genom Friluftslivets år lyftes friluftslivet extra genom investeringar, marknadsföringsinsatser och evenemang i syfte att få fler personer att vara ute i naturen.

2021

 

Inventera mark för upplåtelse till besöksnäring
Ibland får vi in förfrågningar både från både lokala entreprenörer och mera långväga som vill satsa på att etablera sig i Dals-Ed. Ofta inom just besöksnäringen, vilken vi har goda förutsättningar att utveckla. Det saknas dock tillgänglig mark och en förfrågan har därför gått ut via kommunens kanaler för att upplysa den som är intresserad av att upplåta mark om att det finns ett stort intresse.

2021-2022

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Sidan uppdaterades 25 maj 2023