Plats

Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.

Dals-Ed ska ha ett attraktivt och välvårdat centrum och kommunens verksamheter ska upprätthålla en hög kvalitet och service samt kännetecknas av flexibilitet och prestigelöshet.

Tillvaratagande av naturens möjligheter, attraktiva boenden, ett rikt föreningsliv samt bra kommunikationer och infrastruktur ska bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen men också att de som redan bor här önskar stanna kvar. Här ska invånarna finna balans i livet.

Dals-Ed ska också vara känd för sina unika evenemang och ha ett brett kommersiellt utbud. Besöksnäringen ska vara en naturlig del av samhället och Dals-Ed ska vara ett starkt varumärke i turistsammanhang.

UTVECKLINGSMÅL

5. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

Invånarna i alla målgrupper är nöjda med utbudet av olika boendeformer.

6. LEVANDE TÄTORT OCH LANDSBYGDER

Dals-Ed har ett attraktivt, välvårdat centrum med ett brett kommersiellt utbud. I såväl tätort som landsbygder finns möjligheter till en aktiv fritid.

Liten hand i stor hand
Trädgårdsmöbler
Båt
Aktivitet När Status

Översyn av skyltning
Informationstavlor och banderoller för att skapa identitet och medvetenhet.

2020-2022

 

Centrala evenemang
Genomföra och uppmuntra till evenemang för att levandegöra centrum.

2021-2023

 

Utsiktsplats/Fotopoint
Fotopunkt vid vackra platser för att skapa attraktivitet och spridning på sociala medier.

2020-2022

 

Återkommande träffar med exploatörer
Hålla kommunen ajour kring efterfråga, trender, problematik m.m. inom bostadsbyggnation.

2020-2023

 

Kartlägga och marknadsföra tomma hus
Bidra till landsbygdsutveckling och ökade boendemöjligheter.

2020-2023

 

Utveckla gamla sågverksområdet för framtida ändamål
Ta in och sammanställa förslag för utveckling av området inför framtida utveckling.

2020-2023

 

Digital anslagstavla för föreningars aktiviteter
Sammanställa och synliggöra utbudet av aktiviteter och föreningars aktiviteter.

2021-2022

 

Utreda möjlighet till badhus
Se över möjligheter för att tillgodose medborgarnas önskemål om badhus.

2021-2022

 

Trafiksäkerhetsplan
Öka trafiksäkerhet och tillgänglighet i kommunen.

2021-2022

 

Terrassparken
Rusta upp Terrassparken i syfte att skapa en samlingsplats för gemenskap och aktivitet.

2020-2023

 

Översyn av grillplatser
Se över kommunens grillplatser och ev. anlägga fler grillplatser.

2021-2022

 

Permanent stadsvandring
Skapa en permanent stadsvandring.

2021-2022

 

Järnvägsparken
Se över möjlighet att ta över järnvägsparken och området runtomkring i syfte att rusta upp det och göra det mer attraktivt.

2021-2022

 

Freudentalska parken
Bygga trappa mellan parken och strandpromenaden samt genomföra attraktivtetshöjande åtgärder i parken.

2021-2023

 

Övergripande checklista för utvecklingsprojekt och verksamhetsutövning
Genomföra översyn av checklistor för planärenden för att säkerställa barnperspektivet. Långsiktigt säkerställa framtida behov av lokaler för barnomsorg, skola och fritidsverksamhet och att barnperspektivet alltid beaktas vid planering av nya bostadsområden vad gäller exempelvis utrymmen för fritid och lek, liksom säkra gång- och cykelvägar.

2022-2023

 

Marknadsundersökning bostäder
Skapa en bild av behov och efterfrågan.

2022

 

Platsvarumärke
Ett marknadsföringskoncept ska stärka de positiva aspekterna av kommunen och lyfta fram det som är karaktäristiskt.

2022

 

Evenemang
Arbetsinsatser kring större evenemang.

2022-

 

Skateboardpark
Se på möjlighet att anlägga en skateboardpark/park för BMX.

2021-2023

 

Marknadsföring
Marknadsföra kommunens möjligheter och rika utbud.

 

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Aktivitet

Utöka byggrätter i centrum
Möjliggöra för förtätning i centrum.

Förstudie industrimark
Se över förutsättningar för utökning av industrimark.

Båtbrygga i Lilla Le
Se på möjligheter för att få till båtbrygga för uthyrning av båtplats i Lilla Le.

Uppvakta aktörer för att få igång bostadsföreningar

Kartläggning av mobiltäckning

Påtryckning av kommunen för ökad mobiltäckning

Undersöka möjlighet för servicebuss att förse bygderna med service

Ta fram kartlager för fiber i kommunen

Hästbadstrand

Upptagningsplats för båtar i Lilla Le

Information till nyinflyttade

Utveckling av lekplatser

Aktivitet När Status

Kommunkarta
Kartläggning av service, utbud och friluftsmöjligheter.

2020

 

Visit Dals-Ed
Marknadsföra vilda, vackra Dals-Ed ur turistsynpunkt.

2020

 

Instagramkonto för Dals-Eds kommun
Öka medvetenheten hos invånare och potentiella invånare om kommunens utbud, verksamheter och evenemang.

2020

 

Parkeringsöversyn
Skapa ändamålsenlig parkering och ge möjlighet för hyra av kommunala parkeringsplatser vid behov.

2020

 

Ställplatser
Husbilsparkering vid Eds badplats för att styra upp den inofficiella ställplats som växt fram.

2020

 

Utveckla Biblioteket som mötesplats
Skapa en arena för kultur, umgängen och möten.

2020

 

Kartverktyg lediga tomter
Ett kartverktyg har tagits fram med uppdaterad information över lediga tomter, kommunägd mark och detaljplaner. Kartverktyget finns tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida

2021

 

Marknadsföringsfilm
I syfte att sprida och öka medvetenheten om kommunens fördelar, möjligheter och utbud har en marknadsföringsfilm tagits fram.

2021

 

Ny översiktsplan nu-2035
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Genom en bred medborgardialog har en översiktsplan för framtida användning av mark- och vattenområde tagits fram. I medborgardialogerna framkom flera önskemål som har inkluderats i utvecklingsplanens genomförandeplan

2021

 

Aktualisera/revidera Boststadsförsörjningsprogrammet
Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen och ska varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. En inventering och uppdatering av mål för kommunens bostadsförsöjning har genomförts och ett nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram.

2021

 

Konstgräsplan
Det framkom under medborgardialogerna ett stort önskemål om konstgräsplan. Kommunen har samverkat med fotbollsförening i syfte att underlätta ett genomförande genom att upplåta mark och att teckna skötsel- och driftavtal.

2021

 

Fritidsbank
Fritidsbanken har startat upp, vilken fungerar som ett bibliotek fast med sport- och friluftsartiklar som i huvudsak har skänkts av allmänheten. Fritidsbanken bidrar till att fler får möjlighet till en aktiv fritid genom att låna ut utrustning såsom bl.a. skidor, skridskor, inlines, flytvästar och snowboards gratis under 14 dagar.

2021

 

Aktivitet för att få igång byggnation Årbol
I syfte att skapa flexiblare möjligheter för byggnation.

2021

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Sidan uppdaterades 25 oktober 2023