Hoppa till innehållet

Barn i behov av stöd

För närmare information kontakta respektive verksamhets rektor.

Särskolan i Dals-Ed

Allt arbete - information, samråd, utredningar, bedömningar och beslut ska ske i fullständig överenskommelse med skollag och förordning samt Skolverkets allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2013:20) tillsammans med kommentarer. Skolverkets informationsbroschyr för t. ex. föräldrar, ska användas (www.skolverket.se). I övrigt gäller FOKUS-förvaltningens delegationsordning.

Samordnare för särskolan i Dals-Eds kommun är specialpedagog Annika Henke annika.henke@dalsed.se

Västbus lokalt

Bakgrund

2005 antogs Västra Götalandsregionens och VästKoms gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Riktlinjerna fick namnet Västbus och har presenterats och implementerats i berörda verksamheter allt sedan antagandet.

Bakgrund lokalt

Det finns en lokal styrgrupp. Västbus lokala arbete utgår från Västbus riktlinjer och innebär samverkan kring de ärenden skola/BUP och IFO har gemensamt.

Anmälningsskyldighet

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter.

(Enligt Socialtjänstlagen 14 Kap. 1 § och skollagen 1 Kap. 2 a §.)

Kontaktuppgifter

Rektor Hagaskolan

Rektor Maria Engström
Telefon 0534-19102

Rektor Snörrumskolan

Ing-Marie Arkteg Siljeblad
Telefon 0534-191 42

Rektor

Susanne Kinhult
0534-191 40
susanne.kinhult@utb.dalsed.se

Verksamhetsansvarig Utsikten

Anna Andersson
Telefon 0534-105 50

Västbus

Alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen deltar i ett arbete som kallas Västbus. Det handlar om att arbeta för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. Deltar gör chefer och medarbetare från socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP.Sidan uppdaterades 2020-10-06
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)