Hoppa till innehållet

Lokalutredning för skola och barnomsorg

Bakgrund

Under hösten 2012 genomfördes en utredning kring skolans och barnomsorgens framtida lokalbehov där fem olika alternativ redovisades. Personligt, alltid, föräldrar och övrig allmänhet gavs möjlig att lämna synpunkter på utredningen inom kommunfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 19 att genomföra renovering och ombyggnation av grundskolornas (Hagaskolan och Snörrumskolan) lokaler och utemiljöer.

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att genomföra en detaljutredning kring var, hur och när ombyggnationen ska ske samt redovisa detta för kommunfullmäktige. FOKUS-nämnden gavs uppdrag att genomföra utredning om barnomsorgens framtida lokalbehov och lämna förslag till kommunfullmäktige.

Inför det fortsatta utredningsarbetet lämnat såväl kommunfullmäktige och FOKUS-nämnden 2013-05-22 ett antal direktiv som bland annat innehåller krav om att processen ska ske i nära samarbete och med inflytande från personlig och användning. Under utredningen har därför samrådsgrupper bildats med personal och där även föräldrar inbjudits att lämna synpunkter.

Utrednings- och beslutsprocessen

Sammanställning av samrådsgruppernas synpunkter för både skolan och barnomsorgen finns att ta del av i högerspalten här intill, liksom utredningarna med förslag för skolan och barnomsorgen. Beslutsprocessen för de båda utredningarna var enligt följande:

  • 2013-10-02, FOKUS-nämnden
  • 2013-10-16, Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • 2013-10-16, MBL
  • okt-nov, Politiska gruppmöten
  • 2013-12-04, Kommunstyrelsen
  • 2013-12-18, Kommunfullmäktige

Beslutet för barnomsorgen innebar i korthet att fyra nya avdelningar byggs vid Hagaskolan. De nya avdelningarna ska ersätta förskolan på Ängsvallen och en avdelning på Edsgärdet.

Utredningen för skolorna omfattar sammanfattningsvis att Snörrumskolans lokaler renoveras och utemiljön förbättras. På Hagaskolan genomför renovering av befintliga lokaler och större lokalyta tas i anspråk för undervisning, vilket gör att paviljongen, Bildsalen och FA-huset tas bort som undervisningslokaler.

Kommunfullmäktige beslutade slutgiltigt 18-12-2013 i båda ärendena. Sedan fullmäktiges beslut har detaljerade underlag och beräkningar för fortsatt process tagits fram. Projekten väntas pågå 2016-2018 för att inte påverka den dagliga skolverksamheten för mycket.

 Sidan uppdaterades 2021-04-07