Bygga och Bo

  • Var kan jag slänga mina sopor?
  • När hämtas hushållssoporna?
  • Vad har kommunen för planer för mitt område?
  • Finns det lediga lägenheter i Dals-Eds kommun?

Dessa och många andra frågor kan du få svar på här.

Avfall o återvinning

Information om avfallshantering i Dals-Eds kommun

Öppna sida Avfall o återvinning

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, dvs. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Öppna sida Bostadsanpassning

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Här kan du ta del av det bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige.

Öppna sida Bostadsförsörjningsprogram

Bygga nytt, ändra eller riva

Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden är de myndigheter som handlägger plan- respektive byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bl a bygglovsansökningar.

Öppna sida Bygga nytt, ändra eller riva

Detaljplaner

När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.

Öppna sida Detaljplaner

Edshus AB

Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun

Öppna sida Edshus AB

Energi- och klimatrådgivning

Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Öppna sida Energi- och klimatrådgivning

Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

Öppna sida Energideklaration

Hissar

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Och kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.

Öppna sida Hissar

Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö

Det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten.

Öppna sida Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning.

Öppna sida Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Lediga tomter/fastigheter

Här presenteras lediga tomter som för tillfället finns tillgängliga i Dals-Eds kommun.

Öppna sida Lediga tomter/fastigheter

Lägenhetsregistret

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister.

Öppna sida Lägenhetsregistret

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete finns möjligheten att ta fram ett så kallat planprogram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget.

Öppna sida Planprogram

Sotning

Information om och regler kring sotning.

Öppna sida Sotning

Söka bostad

Information om att söka bostad i Dals-Ed

Öppna sida Söka bostad

Vatten och avlopp

Här hittar du information kring vatten och avlopp i Dals-Eds kommun

Öppna sida Vatten och avlopp

Översiktsplan nu-2035

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

Öppna sida Översiktsplan nu-2035

 Sidan uppdaterades 2023-05-22