Hoppa till innehållet

Bygga och Bo

  • Var kan jag slänga mina sopor?
  • När hämtas hushållssoporna?
  • Vad har kommunen för planer för mitt område?
  • Finns det lediga lägenheter i Dals-Eds kommun?

Dessa och många andra frågor kan du få svar på här.

Avfall o återvinning
Information om avfallshantering i Dals-Eds kommun
Öppna sida Avfall o återvinning
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, dvs. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Öppna sida Bostadsanpassning
Bostadsförsörjningsprogram
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Här kan du ta del av det bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige.
Öppna sida Bostadsförsörjningsprogram
Bygglov, plan och fastighetsfrågor
Plan- och byggnadsnämnden är den myndighet som handlägger plan- och byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bl a bygglovsansökningar.
Öppna sida Bygglov, plan och fastighetsfrågor
Detaljplaner
När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.
Öppna sida Detaljplaner
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun
Öppna sida Edshus AB
Energi- och klimatrådgivning
Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.
Öppna sida Energi- och klimatrådgivning
Energideklaration
Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.
Öppna sida Energideklaration
Hissar
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Och kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.
Öppna sida Hissar
Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö
Det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten.
Öppna sida Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning.
Öppna sida Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Lediga tomter/fastigheter
Här presenteras lediga tomter som för tillfället finns tillgängliga i Dals-Eds kommun.
Öppna sida Lediga tomter/fastigheter
Lägenhetsregistret
Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister.
Öppna sida Lägenhetsregistret
Ny översiktsplan nu-2035
Nu har vi startat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun! En översiktsplan är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Den visar hur vi ska använda mark- och vattenområden och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan.
Öppna sida Ny översiktsplan nu-2035
Sotning
Information om och regler kring sotning.
Öppna sida Sotning
Söka bostad
Information om att söka bostad i Dals-Ed
Öppna sida Söka bostad
Vatten och avlopp
Här hittar du information kring vatten och avlopp i Dals-Eds kommun
Öppna sida Vatten och avlopp
Översiktsplan Dals-Eds kommun
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Genom översiktlig planering förbereder kommunen förändringar i markens användning. Här sammanställs och avvägs olika krav som ställs på mark och miljö. Översiktsplanen för Dals-Eds kommun är antagen av kommunfullmäktige i december 2003.
Öppna sida Översiktsplan Dals-Eds kommun

 Sidan uppdaterades 2021-09-14

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)