Anmälningspliktiga åtgärder

Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan den vara anmälningspliktig.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal.
 • Vatten-, avlopp- och ventilationsinstallationer
  (gäller även vid väsentlig ändring).
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss.
 • Ändringar av bärande konstruktioner i en byggnad.
 • Ändringar som medför att brandskyddet i byggnaden väsentligt påverkas.
 • Omfattande ändringar av en byggnads planlösning.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Rivning av byggnader utanför planlagt område.
 • Uppförande av en komplementbyggnad på 30 kvadratmeters byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Om tillbyggnaden görs utanför detaljplanelagt område krävs i vissa fall inte anmälan och startbesked.
 • Inredning av ytterligare en bostad.


Om det vid byggnadsåtgärder som innefattar rivning kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.
 

Vid anmälan kan följande blanketter användas:

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
Anmälan kontrollansvarig
Anmälan om eldstad/rökkanal
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan

Anmälan skickas till:

e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

eller med vanlig postgång till:

Dals-Eds kommun
Kanslienheten, plan och bygg
Box 31
668 21 ED

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna.

Handläggningen av anmälan:

När din anmälan kommer till kommunen diarieför vi handlingarna och kontrollerar att alla handlingar och uppgifter som krävs finns med. Om anmälningshandlingarna inte är kompletta kontaktar vi dig.
Handläggningen av anmälan startar först när handlingarna är kompletta.
Din anmälan granskas mot gällande bestämmelser.
Beslut fattas snarast möjligt efter att kompletta handlingar har inkommit.
Avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.
 

Avgift:

Avgift för hantering av anmälan betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)

 Sidan uppdaterades 2022-12-20