Hoppa till innehållet

Ansökan om bygglov

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov. Förutom bygglovspliktiga åtgärder finns även åtgärder som kräver marklov eller rivningslov. Vissa åtgärder kräver endast en anmälan. Ta kontakt med plan- och byggkontoret på ett tidigt stadium så hjälper vi dig med att ta fram detaljplaner och andra bestämmelser som kan påverka hur du kan utforma din byggnad. 

Du behöver bygglov för:

 •  Nybyggnad 
 •  Tillbyggnad 
 •  Annan användning av en byggnad om det innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
 •  Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri 

Du kan behöva bygglov för:

 •  Murar och plank, beroende på höjd 
 •  Fasadändringar, till exempel ommålning, byte av fasadmaterial, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.
 •  Skyltar, inom områden med detaljplan 

Bygglov krävs också för vissa anläggningar som:

 •  Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor 
 •  Fasta cisterner 
 •  Upplag, materialgårdar 
 •  Radio- och telemaster 
 •  Vindkraftverk 
 •  Parkeringsplatser 

Vid ansökan om lov ska normalt följande blanketter lämnas in:

Ansökan om bygglov
Anmälan kontrollansvarig
Teknisk beskrivning - översiktlig (bil till ansökan om bygglov)

Följande handlingar skall normalt medfölja ansökan:

 • Situationsplan i skala 1:500 
 • Planritningar i skala 1:100 
 • Sektionsritning i skala 1:100 
 • Fasadritningar i skala 1:100 

Ansökan skickas till:

e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

eller med vanlig postgång till:

Dals-Eds kommun
Kanslienheten, plan och bygg
Box 31
668 21 ED

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna.

 

Hur lovansökan hanteras:

När din ansökan kommer till kommunen diarieför vi handlingarna och kontrollerar att alla handlingar och uppgifter som krävs finns med. Om ansökningshandlingarna inte är kompletta kontaktar vi dig. Är den sökande annan än fastighetsägaren meddelar vi även ägaren av fastigheten om det inte anses uppenbart onödigt.
Handläggningen av själva ansökan startar först när handlingarna är kompletta.
Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser.
Eventuella remisser skickas ut.
I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter.
Beslut fattas när ärendet är färdigberett.
Ärendet expedieras, avgiften räknas ut och beslutet skickas dig. Har du angett en e-postadress skickas det till den, annars med vanlig postgång. Vi gör vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt. 
 

Avgift:

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underrättelse till berörda grannar:

I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas.
Det kan handla om att:

 • Ansökan avviker från gällande detaljplan 
 • Ansökan avser en byggnation utanför detaljplanelagt område som inte är en kompletteringsåtgärd 
 • Ändrad användning 

Plan- och byggkontoret kontaktar grannarna som får möjlighet att lämna sina synpunkter. Därefter tar vi ställning till om deras eventuella invändningar är så allvarliga att bygglov inte kan ges. I så fall kontaktar vi dig så att du har möjlighet att ändra din ansökan.
Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte alltid för att man ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

 
 


Sidan uppdaterades 2021-09-14

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)