Beslut

För lovet gäller att åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum lovet fått laga kraft. 

Om du får en avstyrkan

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges. Anledningen kan vara att det du vill bygga stämmer dåligt överens med det som är bestämt i detaljplanen.

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan 
  • tillföra ny information 
  • begära att få ansökan prövad i plan- och byggnadsnämnden 

Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan. Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i plan- och byggnadsnämnden.  

Hur plan- och byggnadsnämndens beslut överklagas

Plan- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Mer information och hur man går tillväga hittar du här

I ditt överklagande ska du ange:

  • Vilket beslut som överklagas t ex genom att ange beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller, 
  • Hur du begär att beslutet ska ändras och varför 
  • Ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer 
  • Överklagandet ska vara skriftligt

Överklagande som inkommer för sent

Vid varje överklagande som lämnas in till plan- och byggnadsnämnden görs en prövning om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas det vidare till Länsstyrelsen för prövning. Om överklagandet inkommer för sent tas ett beslut på detta som skickas tillbaka till den som lämnade in överklagan. Beslutet om att överklagan inkommit för sent kan överklagas till Länsstyrelsen. 

När får beslutet laga kraft?

Att ett beslut får laga kraft betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Kommunen måste normalt delge ett positivt beslut till den som är sökande, fastighetsägaren samt dem som lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda i beslutet. Dessa har tre veckor på sig att överklaga från det att de tagit del av beslutet. Beslutet ska även kungöras i Post- och inrikes tidningar. De som inte delgetts beslutet har fyra veckor på sig att överklaga från det att meddelandet kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Därefter har beslutet fått laga kraft.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2021-09-14