Kontrollplan

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder.
 

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av dennas organisation, vilket inkluderar entreprenörer, projektörer och övriga konsulter med biträde av kontrollansvarig. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

• vad som ska kontrolleras
• vem som ska kontrollera
• hur och när kontrollen ska göras
• mot vad kontrollens resultat ska jämföras, och
• på vilket sätt resultatet ska redovisas.


Kontrollplanen granskas på det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden beslutar sedan om att godkänna kontrollplanen och lämna startbesked.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2022-04-28