Slutbesked

För ärenden som lämnats in till kommunen från och med 2 maj 2011 krävs normalt ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked. Att börja använda det byggda innan man fått ett slutbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa.

Begäran om slutbesked

Det är byggherren som begär utfärdande av slutbesked
genom att sända in blanketten tillsammans med den ifyllda kontrollplanen och eventuella andra handlingar.

Begäran om slutbesked/slutbevis

Slutbesked för del av byggnad

Om kommunen bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras får ett interimistiskt slutbesked meddelas. Det betyder att du får ett besked om i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Byggherrens ansvar

Tänk på att du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2021-09-14