Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i ärenden som kräver ett bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälan där det krävs en kontrollansvarig och det inte är uppenbart obehövligt. Byggnadsnämnden kallar till samrådet snarast efter att bygglov har beviljats. Sökanden och dennes kontrollansvarige ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer från till exempel räddningstjänsten eller miljökontoret.

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna:

  • Förslag till kontrollplan
  • De tekniska handlingar som utöver ansökningshandlingarna krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked

Vid samrådet gör vi en genomgång av:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
  • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • Behovet av att plan- och byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • Behovet av färdigställandeskydd
  • Behovet av utstakning
  • Plan- och byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
  • Behovet av ytterligare sammanträden

Byggnadsnämnden för protokoll över det tekniska samrådet.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2021-09-14