Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär)

Överklagandet ska vara skriftligt. Ange vilket beslut du överklagar, vilken paragraf och ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Du bör även skicka med handlingar som du anser stöder din ståndpunkt. Uppge fullständigt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt.

Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men lämnas eller skickas till byggnadsnämnden.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till plan- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till plan- och byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. 

Överklagandet ska vara skriftligt men kräver inte underskrift och kan därför skickas med e-post.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Om något är oklart kan du vända dig till Kanslienheten, plan och bygg

Överklagandet skickas till:
byggnadsnamnden@dalsed.se

eller med vanlig postgång till:
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED


Mer finns att läsa på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2023-05-11