Rivning

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.

När du ska riva en byggnad utanför detaljplan krävs en rivningsanmälan för åtgärder som inte är:

  • En komplementbyggnad, eller 
  • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

När du ansöker om rivningslov eller rivningsanmälan ska du lämna in:

Ansökan om rivningslov

Följande handlingar ska också normalt medfölja ansökan:

  • Plan för hantering av rivningsavfall (kontrollplan)
  • Situationsplan i skala 1:500 

Ansökan skickas till:

byggnadsnamnden@dalsed.se

eller 

Dals-Eds kommun
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED
 

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna.


Kontrollplan och startbesked

Du får inte påbörja rivningsarbetena förrän plan- och byggnadsnämnden har godkänt kontrollplanen i ett startbesked.

Kontrollplanen ska visa byggherrens organisation och hur kulturhistoriska intressen tas till vara. Den ska också visa hur bygg- och rivningsmaterial sorteras och återvinns samt hur hälso- och miljöfarliga ämnen tas om hand.

När det krävts en kontrollplan ska en kontrollansvarig utses av byggherren. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs.

Rivningsavfall

Rivningsavfall ska i första hand transporteras till Onsöns avfallsanläggning.

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2023-05-11