Vindkraft

För att sätta upp vindkraftverk krävs det tillstånd enligt olika lagstiftningar. Vem som gör prövningen beror på vindkraftverkens storlek, antal och om de är placerade på land eller i vatten.

Det krävs bygglov för vindkraftverk som uppfyller något av följande:

 • Är högre än 20 meter över markytan 
 • Placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken 
 • Monteras fast på en byggnad 
 • Har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Kommunen hanterar bygglovsprövningen när det gäller vindkraftverk som är placerade på land och inte överstiger något av följande:

• Max ett vindkraftverk som är högre än 150 meter
• Max sex vindkraftverk som är högre än 120 meter och max 150 meter

Om det är kommunen som hanterar tillståndsprövningen ska bygglov lämnas till plan- och byggkontoret och anmälan enligt miljöbalken ska lämnas till Dalslands miljö- och energiförbund.

För vindkraftverk som överstiger ovanstående gränser samt om det gäller vindkraftverk som skall placeras i vatten är det Länsstyrelsen som hanterar tillståndsprocessen och kommunen är remissinstans.

Exempel på bilagor till ansökan om bygglov vid stora vindkraftverk:

 • Verkets/verkens läge i x-, y-, z-koordinater (med 10 meters noggrannhet) 
 • Översiktskarta med verkets/verkens läge inritade 
 • Översiktskarta med vägdragningar redovisade 
 • Ritning där navhöjd, rotordiameter, information om effekt med mera ingår 
 • Ljudutbredningskarta 
 • Redovisning av platsens vindförhållanden 
 • Beskrivning på hur sökanden planerar att utnyttja markresursen så effektivt som möjligt 
 • Fotomontage från känsliga punkter och platser där människor ofta vistas 
 • Beräknad kostnad 
 • Kontrollansvarig 
 • Kontrollplan 
 • Enkel miljökonsekvensbeskrivning 
 • Fågel- och fladdermössutredning

Ansökan skickas till:

Dals-Eds kommun
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED

Avgift

Avgift för hantering av bygglovet betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Mer information om vindkraft kan du hitta här:

Vindlov

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2023-05-11