Vindkraft

För att sätta upp vindkraftverk krävs det tillstånd enligt olika lagstiftningar. Vem som gör prövningen beror på vindkraftverkens storlek, antal och om de är placerade på land eller i vatten.

Det krävs bygglov för vindkraftverk som uppfyller något av följande:

 • Är högre än 20 meter över markytan 
 • Placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken 
 • Monteras fast på en byggnad 
 • Har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Kommunen hanterar bygglovsprövningen när det gäller vindkraftverk som är placerade på land och inte överstiger något av följande:

• Max ett vindkraftverk som är högre än 150 meter
• Max sex vindkraftverk som är högre än 120 meter och max 150 meter

Om det är kommunen som hanterar tillståndsprövningen ska bygglov lämnas till plan- och byggkontoret och anmälan enligt miljöbalken ska lämnas till Dalslands miljö- och energiförbund.

För vindkraftverk som överstiger ovanstående gränser samt om det gäller vindkraftverk som skall placeras i vatten är det Länsstyrelsen som hanterar tillståndsprocessen och kommunen är remissinstans.

Exempel på bilagor till ansökan om bygglov vid stora vindkraftverk:

 • Verkets/verkens läge i x-, y-, z-koordinater (med 10 meters noggrannhet) 
 • Översiktskarta med verkets/verkens läge inritade 
 • Översiktskarta med vägdragningar redovisade 
 • Ritning där navhöjd, rotordiameter, information om effekt med mera ingår 
 • Ljudutbredningskarta 
 • Redovisning av platsens vindförhållanden 
 • Beskrivning på hur sökanden planerar att utnyttja markresursen så effektivt som möjligt 
 • Fotomontage från känsliga punkter och platser där människor ofta vistas 
 • Beräknad kostnad 
 • Kontrollansvarig 
 • Kontrollplan 
 • Enkel miljökonsekvensbeskrivning 
 • Fågel- och fladdermössutredning

Ansökan skickas till:

Dals-Eds kommun
Kanslienheten, plan och bygg
Box 31
668 21 ED

Avgift

Avgift för hantering av bygglovet betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Mer information om vindkraft kan du hitta här:

Vindlov

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2021-04-29