Hoppa till innehållet

Anmälningspliktiga åtgärder

Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan den vara anmälningspliktig.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal.
 • Vatten-, avlopp- och ventilationsinstallationer
  (gäller även vid väsentlig ändring).
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss.
 • Ändringar av bärande konstruktioner i en byggnad.
 • Ändringar som medför att brandskyddet i byggnaden väsentligt påverkas.
 • Omfattande ändringar av en byggnads planlösning.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Rivning av byggnader utanför planlagt område.
 • Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvadratmeters byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Om tillbyggnaden görs utanför detaljplanelagt område krävs i vissa fall inte anmälan och startbesked.
 • Inredning av ytterligare en bostad.


Om det vid byggnadsåtgärder som innefattar rivning kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.
 

Kravet på anmälan gäller inte:

 • Åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande komplementbyggnader som har undantagits från krav på bygglov och inte innebär en ändring av befintliga bärande delar 
 • Ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av en detaljplan 

Vid anmälan kan följande blanketter användas:

Anmälan skickas till:

Dals-Eds kommun, Plan- och byggkontoret, Box 31, 668 21 ED 

Handläggningen av anmälan:

När din anmälan kommer till kommunen diarieför vi handlingarna och kontrollerar att alla handlingar och uppgifter som krävs finns med. Om anmälningshandlingarna inte är kompletta kontaktar vi dig.
Handläggningen av anmälan startar först när handlingarna är kompletta.
Din anmälan granskas mot gällande bestämmelser.
Beslut fattas snarast möjligt efter att kompletta handlingar har inkommit.
Ärendet expedieras, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.
 

Avgift:

Avgift för hantering av anmälan betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

 Sidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)