Hoppa till innehållet

Beslut

För lovet gäller att åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. 

Om du får en avstyrkan

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges. Anledningen kan vara att det du vill bygga stämmer dåligt överens med det som är bestämt i detaljplanen.

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan 
  • tillföra ny information 
  • begära att få ansökan prövad av politikerna i plan- och byggnadsnämnden 

Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan. Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i plan- och byggnadsnämnden.  

Hur plan- och byggnadsnämndens beslut överklagas

Plan- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Överklagandet skall skickas in till Dals-Eds kommun, Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 ED.

Överklagandet skall ha kommit in till plan- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet för att överklagandet skall skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning.

I ditt överklagande skall du ange:

  •  Vilket beslut som överklagas t ex genom att ange beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller, 
  • Hur du begär att beslutet skall ändras och varför 
  • Ditt namn, adress och telefonnummer 
  • Överklagandet skall undertecknas 

Överklagande som inkommer för sent

Vid varje överklagande som lämnas in till plan- och byggnadsnämnden görs en prövning om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas det direkt vidare till Länsstyrelsen för prövning. Om överklagandet inkommer för sent tas ett beslut på detta som skickas tillbaka till den som lämnade in överklagan. Beslutet om att överklagan inkommit för sent kan överklagas till Länsstyrelsen. 

När vinner beslutet laga kraft?

Att ett beslut vinner laga kraft betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Kommunen måste normalt delge ett positivt beslut till den som är sökande, fastighetsägaren samt dem som lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda i beslutet. Dessa har tre veckor på sig att överklaga från det att de tagit del av beslutet. Beslutet skall även kungöras i Post- och inrikes tidningar. Denna kungörelse skickas sedan också till eventuella grannar och övriga som kan räknas som sakägare. Fyra veckor från att meddelandet kungjorts på Post- och inrikes tidningar har dem som inte delgetts beslutet på sig att överklaga. Därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)