Hoppa till innehållet

Bygglovsbefriade åtgärder

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område medges följande åtgärder för en- och tvåbostadshus:

 • Altan
  För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • Mur eller plank vid en uteplats i anslutning till huset, under förutsättning att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • En eller flera friggebodar. Den sammanlagda arean får dock inte överstiga 15 kvadratmeter, höjden från mark till taknock får ej överstiga 3 meter och avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15 kvadratmeter. Taket får inte sträcka sig längre ut än 3,6 meter från fasadlivet och närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Staket (genomsiktligt) upp till en höjd av 80 centimeter.
 • Byta fasadfärg eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Obs!
Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt medgivande från granne.

Utanför sammanhållen bebyggelse/detaljplan

Plan- och byggnadsnämnden har 2015-01-27, § 4, beslutat att inte bygglov ska krävas för följande åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan:

 • Tillbyggnader upp till 30 kvadratmeter, dock max 50 procent av ursprunglig byggnadsarea (byggnadsarea är den yta byggnaden upptar på marken) Med tillbyggnad avses till exempel ett nytt rum, inglasad altan eller en extra våning. Tillbyggnaden får inte vara dominerande.
 • För nybyggnation av fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset upp till 30 kvadratmeter Den sammanlagda arean av befintliga och nya komplementbyggnader får uppgå till max 30 kvadratmeter.

Det krävs inte bygglov för ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan.

Attefallsåtgärder

Följande åtgärder kan göras utan bygglov för en- och tvåbostadshus:

 • Attefallshus

  Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 m2 (åtgärden kräver anmälan)
  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:
  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
  • får vara högst 30,0 m2 
  • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
  • ska vara fristående
  • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
  • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
  • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m2 bruttoarea (kräver anmälan.)

  • Får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd
  • Får inte hamna närmare fastighetsgräns än fyra och en halv meter utan grannes medgivande
 • Tillbyggnad med högst två takkupor

  • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
  • Får omfatta högst halva takfallet
  • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen
 • Följande åtgärder kommer att kunna genomföras utan bygglov för enbostadshus:

  • Inredning av ytterligare en bostad (kräver anmälan)

Friggebodar

Bygglovsbefrielsen för de så kallade friggebodarna finns kvar. Man får alltså bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvadratmeter.

Obs!
För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du ändå göra en anmälan.
Läs mer om det på sidan "Anmälningspliktiga åtgärder".

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-02-23
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)