Hoppa till innehållet

Bygglovsbefriade åtgärder

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område medges följande åtgärder för en- och tvåbostadshus:

 • Altan – är inte bygglovpliktig om den inte bedöms påverka byggnadens utseende avsevärt, men den måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns och den får inte vara så hög att det går att inreda ett förråd under. Ta gärna kontakt med kommunen för att få svar på frågan om din altan kräver bygglov.
 • Mur eller plank vid en uteplats i anslutning till huset, under förutsättning att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • En eller flera friggebodar. Den sammanlagda arean får dock inte överstiga 15 kvadratmeter, höjden från mark till taknock får ej överstiga 3 meter och avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15 kvadratmeter. Taket får inte sträcka sig längre ut än 3,6 meter från fasadlivet och närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Staket (genomsiktligt) upp till en höjd av 80 centimeter.
 • Byta fasadfärg eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Obs!
Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt medgivande från granne.

Utanför sammanhållen bebyggelse/detaljplan

Plan- och byggnadsnämnden har 2015-01-27, § 4, beslutat att inte bygglov ska krävas för följande åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan:

 • Tillbyggnader upp till 30 kvadratmeter, dock max 50 procent av ursprunglig byggnadsarea (byggnadsarea är den yta byggnaden upptar på marken) Med tillbyggnad avses till exempel ett nytt rum, inglasad altan eller en extra våning. Tillbyggnaden får inte vara dominerande.
 • För nybyggnation av fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset upp till 30 kvadratmeter Den sammanlagda arean av befintliga och nya komplementbyggnader får uppgå till max 30 kvadratmeter.

Det krävs inte bygglov för ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan.

Regler från och med 2 juli 2014 (Attefallshus)

Följande åtgärder kan göras utan bygglov för en- och tvåbostadshus:

 • Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvadratmeters byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd. (Kräver bygganmälan.)
  - Ytan kan fördelas på flera byggnader.
  - I omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma som för "friggebodar").
  - Får inte stå närmare fastighetsgräns än fyra och en halv meter utan grannes medgivande.
  - Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea. (Kräver bygganmälan.)
  - Får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd
  - Får inte hamna närmare fastighetsgräns än fyra och en halv meter utan grannes medgivande
 • Tillbyggnad med högst två takkupor
  - Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
  - Får omfatta högst halva takfallet
  - Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

Följande åtgärder kommer att kunna genomföras utan bygglov för enbostadshus:

 • Inredning av ytterligare en bostad. (Kräver bygganmälan.)

Friggebodar

Bygglovsbefrielsen för de så kallade friggebodarna finns kvar. Man får alltså bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvadratmeter.

Obs!
För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du ändå göra en anmälan.
Läs mer om det på sidan "Anmälningspliktiga åtgärder".

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2018-07-27
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)