Hoppa till innehållet

Eldstad och rökkanal

Innan du börjar installera eller väsentligen ändra en eldstad med tillhörande rökkanal måste du göra en anmälan till kommunen. Med eldstad menas exempelvis braskamin, värmepanna eller vedspis.

Innan arbete med installation av eldstad och skorsten får lov att påbörjas ska byggnadsnämnden besluta om startbesked. Vid installation av en ny skorsten kan det i vissa fall dessutom krävas bygglov om det påverkar exteriören av byggnaden avsevärt.

Exempel på när anmälan krävs

 • Ny braskamin/panna.

 • Ny skorsten.

 • Ny kanal i skorsten.

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.

 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.

Exempel på när anmälan normalt inte krävs

 • Glidgjutning av skorsten.

 • Insättning av insatsrör i befintlig skorsten.

 • Byte av eldstadsplan.

Blankett för anmälan

Anmälan om eldstad/rökkanal

Följande handlingar ska bifogas anmälan:

 • Kontrollplan

 • Planritning av huset där eldstaden ritas in. 

 • Fasadritning (gavel) där skorstenen ritas in. 

 • Beskrivning, broschyr eller liknande över kaminen/skorstenen där det framgår vilken typ det är fråga om, miljögodkännande med mera.

Vid installation med rökkanal genom tak krävs fasadritning som visar höjd på skorsten, alternativt kan foto inlämnas med skorsten inritad.

Vid installation av rökkanal längs med fasad krävs fasadritningar, skalenliga och måttsatta, där rökkanal är inritad.

Anmälan skickas till:

E:post: byggnadsnamnden@dalsed.se

eller med vanlig postgång till:

Dals-Eds kommun
Plan- och byggkontoret
Box 31
668 21 ED

Besiktning och slutbesked

När eldstaden är installerad ska du låta en skorstensfejarmästare göra en installationsbesiktning. Besiktningsprotokollet skickas sedan till kommunen.

Kontaktuppgifter till skorstensfejarmästaren:
Sotarn på Dal AB
Järngatan 12
666 31 Bengtsfors
Telefon: 0531-125 66

Om skorstensfejarmästaren godkänner installationen får den tas i bruk. Så snart skorstensfejarmästaren har godkänt installationen ska också begäran om slutbesked skickas till plan- och byggkontoret varefter slutbesked utfärdas.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Sanktionsavgift

Om du installerar eller ändrar en eldstad eller rökkanal utan att göra en anmälan (om åtgärden kräver anmälan) och innan du fått ett startbesked är kommunen enligt plan- och bygglagen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Syfte med anmälan

Syftet med anmälan är att kommunen ska kunna bevaka att installationen utförs så att bestämmelser om brandskydd och skydd mot olyckor uppfylls.
Du skall alltid tillkalla skorstensfejarmästaren för besiktning oavsett om det är en nyinstallation eller om det handlar om utbyte av befintlig eldstad.

Anmälan ska alltid lämnas in till kommunen om installationen är en väsentlig förändring

I Boverkets Byggregler finns bestämmelser om utförandet som t.ex. eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet med mera.

Skorstenshöjden bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken skall vara till olägenhet för omgivningen.

För att sotaren ska kunna utföra sitt arbete behövs stegar på taket.

Röken från eldningen innehåller skadliga ämnen och för att hålla dessa på en så låg nivå som möjligt bör man välja så kallad miljögodkänd eldstad. Det är också viktigt att torr ved, fri från gifter, används.

Om eldstaden används på sådant sätt att olägenhet uppstår för omgivningen kan kommunen besluta om eldningsförbud.

Skorstensfejarmästaren kontrollerar att installationen utförts på rätt sätt samt skriver ut intyg.

Regler om utsläpp vid nyinstallation

Nedan beskriver vi Boverkets gällande regler om utsläpp för pannor och kommande regler för installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved (gäller från 1 oktober 2019).

Hur vet jag vad min eldstad släpper ut?

I tillverkarens prestandadeklaration för din panna, kamin etc. finns information om koloxidutsläpp och verkningsgrad som Boverkets regler ställer krav på. Du kan jämföra värdena i deklarationen med de högsta tillåtna värdena för utsläpp i tabellerna nedan. Aktuell CE-märkning (från 2018 och framåt) innebär oftast att eldstaden uppfyller kraven. Är det en äldre modell med en äldre CE-märkning måste du kontrollera noggrannare. Du kan också fråga din leverantör.

Pannor

Fastbränslepannor med nominell effekt (Q) på upp till 500 kW får maximalt släppa ut partiklar, organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) enligt värden i tabellen nedan.

Max tillåtna utsläpp för pannor

Typ av panna

Partiklar

OGC

CO

Manuellt matade pannor

60 mg per m³

30 mg per m³

700 mg per m³

Automatiskt matade pannor

40 mg per m³

20 mg per m³

500 mg per m³

Värdena gäller för torr gas vid 10 procent O2. Värdena korrigeras till 1013 hPa och 0°C (273 K).

Källa: Boverkets författningssamling, BFS 2017:5

Kaminer, insatser etc.

För kaminer, insatser etc. får utsläppen av kolmonoxid (CO) vid nominell effekt maximalt uppgå till de värden som anges i tabellen nedan. Verkningsgraden vid nominell effekt får inte vara lägre än vad som anges i tabellen. Observera att dessa regler gäller för installationer som görs efter 1 oktober 2019.

Max tillåtna utsläpp samt verkningsgrad för kaminer, insatser etc.

Typ

CO (maximum)

Verkningsgrad (minimum)

Braskamin

0,12 volymprocent

65 procent

Kökspannor

0,12 volymprocent

65 procent

Köksspisar

0,12 volymprocent

65 procent

Insatser

0,12 volymprocent

65 procent

Värdena gäller för torr gas vid 13 procent O2.

Källa: Boverkets författningssamling, BFS 2018:4

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-02-23
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)