Hoppa till innehållet

Detaljplaner

I Dals-Eds kommun finns det en översiktsplan(ÖP) från 2003 som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som skall underlätta för kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering och byggande.

När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.

En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. Detaljplaner finns för framförallt i tätorten Ed, Torps industriområde, Håbol, samt i Nössemark.

Detaljplanerna styr vad som får byggas och hur byggnaden får lov att se ut. Planerna utgör grunden för hur vi ska hantera frågor om bygglov. 

Framtagandet av en detaljplan går ofta till på följande sätt:

  • En ansökan om planbesked kommer in till kommunen. 
  • Program-/Planhandlingar upprättas. 
  • Miljöbedömning görs. 
  • Ett programsamråd/samråd genomförs - yttranden sammanställs. 
  • Samrådshandlingarna revideras och blir utställningshandlingar. 
  • Utställning genomförs. 
  • Detaljplanen godkänns och vinner laga kraft. 
  • (Eventuellt överklagas planen). 


Sidan uppdaterades 2021-04-29

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)