Hoppa till innehållet

Pågående detaljplanering

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med med just nu.

ED 2:3 och del av ED 10:3

Kungörelse om laga kraft - Detaljplan ED 2:3 och del av ED 10:3

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för fastigheten ED 2:3 och del av ED 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun har den 25 augusti 2021, § 49, antagit detaljplan för fastigheten ED 2:3 och del av ED 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Beslutet har vid överklagandetidens utgång 2021-09-24 inte överklagats.

Länsstyrelsen har 2021-09-16 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900).

Antagandebeslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2021-09-25.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900) kan väcka talan mot kommunen. Enligt 15 kap. 5 § plan- och bygglagen måste talan om det väckas vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Dals-Eds kommun
Kommunledningsförvaltningen

Lagakrafthandlingar

DP 39 - Detaljplan för ED 2:3 och del av ED 10:3 (Annexet). Laga kraft 2021-09-25

Utredningar

Granskningshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Beslut (pdf, 602 KB)

ED 2:3 och del av ED 10:3


ED 10:2 m.fl.

Underrättelse om antagande av detaljplan för ED 10:2 m.fl., Dals-Eds kommun, Västra Götalands län

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för rubricerad fastighet har idag (den 20 september 2021) gjorts offentligt genom tillkännagivandet av justerat protokoll.

Planhandlingar och besvärshänvisning finns tillgängliga nedan. Fastighetsförteckning publiceras ej på hemsidan, men finns att tillgå vid kontakt med plan- och byggkontoret.

Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Ett överklagande ska sändas till kommunen inom tre veckor efter det datum som protokollet tillkännagivits. Bestämmelser om överklagande finns i plan- och bygglagens 13 kapitel. Hur man överklagar förtydligas i besvärshänvisningen.

Upplysningar om detaljplanen ges av Jessica Olsson, tel: 0534-19020, mejl: jessica.olsson@dalsed.se.

Dals-Eds kommun
Kommunledningsförvaltningen

Antagandehandlingar


ED 10:2 m.fl

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-09-20

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)