Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriska byggnader skyddas med hjälp av kulturmiljövårdsprogram och speciella regler i plan- och bygglagen.

Inventeringens betydelse

Inventeringarna förtydligar de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas vid stadsplanering och bygglovshantering. Ökad kännedom om kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer ska ge en förbättrad kunskap samt förbättrat planeringsunderlag och därmed underlätta för kommunen att värna om det värdefulla kulturarv som speglar områdets identitet och historia. Fastighetsägare, kommuninvånare och besökare ska också kunna bli medvetna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som de förvaltar eller vistas i. Den äldre bebyggelsen utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv.

Här nedan finns de kulturhistoriska utredningarna för Dals-Eds kommun:Sidan uppdaterades 2023-05-11