Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning senast år 2010.

Inventeringens betydelse

Inventeringarna förtydligar de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas vid stadsplanering och bygglovshantering. Ökad kännedom om kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer skall ge en förbättrad kunskap samt förbättrat planeringsunderlag och därmed underlätta för kommunen att värna om det värdefulla kulturarv som speglar områdets identitet och historia. Fastighetsägare, kommuninvånare och besökare ska också kunna bli medvetna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som de förvaltar eller vistas i. Den äldre bebyggelsen utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv.

Här nedan finns de kulturhistoriska utredningarna för Dals-Eds kommun:Sidan uppdaterades 2021-04-29