Lägenhetsregistret

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister. Det är kommunerna som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

När lägenhetsregistret är upprättat i hela Sverige kommer Skatteverket att folkbokföra personer på lägenhet, i stället för på fastighet som idag. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarens roll

Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett.

Till lägenhetsregistret ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad 
  • Ändrad användning eller ombyggnad 
  • Sammanslagning 
  • Rivning

Följande blankett skall användas vid flerbostadshus:

Ajourhållning av lägenhetsregistret – flerbostadshus inklusive specialbostäder

Följande blankett skall användas då det rör småhus och fritidshus:

Ajourhållning av lägenhetsregistret – småhus inkl fritidshus

Blanketten skickas till:

byggnadsnamnden@dalsed.se
eller
Dals-Eds kommun
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED

Riktiga adresser en förutsättning

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är kommunen som fastställer adresser.Sidan uppdaterades 2023-05-11