Hoppa till innehållet

Sanering av Le-området/Bälnäs

Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet.

Området för sanering framgår av kartan nedan:

Karta saneringsområde

Sidan kommer att uppdateras löpande med information angående saneringen.

Tidplan (preliminär, uppdateras löpande)
Vår/sommar 2020 Upphandling av entreprenörer
Vår/sommar 2020 Möjlighet att lämna in synpunkter, förslag och idéer på området
Måndag 14 september 2020 Träffa politiker och tjänstemän för att diskutera områdets framtid tillsammans.
Gemensam promenad från Café O'lee 18:00, då vi tar del av varandras synpunkter och önskemål.
Sensommar/höst 2020 Sanering genomförs med företaget RGS Nordic AB som huvudentreprenör
Feb/Mar 2021 Området ska vara färdigsanerat

Medborgardialog!

Allmänheten har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter kring hur området bör utvecklas och ett flertal förslag/synpunkter har lämnats in.

Här finns ett sammanställt förslag på hur området skulle kunna disponeras utifrån inkomna synpunkter. Förslaget kommer att vara utgångspunkt i den fortsatta planeringen även om ändringar kan komma att ske utifrån intresse och förutsättningar.

Är du intresserad av en tomt i området?

De färdigställda åtta tomterna saneras till känslig markanvändning (KM) och kommer efter saneringen att vara godkända för bostadsbyggnation. Tomterna kommer då att läggas ut till försäljning. Är du intresserad av en tomt? Kontakta fastighetsförvaltare Henrik Jonsson, henrik.jonsson@dalsed.se0534-19048 med din intresseanmälan.

Är du intresserad av övrig mark i området?

I samband med utvecklingen av Le-området tar kommunen emot intresseanmälningar av kommunal mark och förslag på utveckling av privatägd mark. För att säkerställa en enhetlig process för samtliga förfrågningar ska intresse anmälas genom detta formulär senast 15 augusti 2021. 

Första utkast till disposition av mark inom Le-området finns ovan. I dagsläget begränsas området av befintliga detaljplaner samt av nivå på genomförd sanering. Under hösten 2021 planeras för framtagande av planprogram i syfte att undersöka förutsättningar för att ta fram ny detaljplan för del av området. Vid avgränsning av område för planprogram kommer intressen som anmälts genom detta formulär att beaktas.

Intresseanmälan är inte bindande, men kommer utgöra underlag för beslut om försäljning/utarrendering av mark samt för bedömning av behov och förutsättningar för eventuellt framtagande av ny detaljplan. Vi behöver senast ha mottagit er anmälan den 15 augusti 2021.

Bilagor och kompletteringar till intresseanmälan skickas till: jessica.olsson@dalsed.se. Ange i er ansökan att ni kommer att komplettera med bilagor. Kartbilaga som kan användas för att markera ut mark kan laddas ned här. 

Formuläret kommer att diarieföras som offentlig handling och beroende på omfattning eventuellt tas upp för politiskt beslut. Om ni vill hävda sekretess på er anmälan behöver det framgå av er anmälan. Om anmälan kan sekretessbeläggas eller ej avgörs dock av kommunen utifrån vilket lagstöd som finns.

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.Sidan uppdaterades 2022-03-01

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)