Sanering av Le-området/Bälnäs

Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet. Området är nu sanerat och bostadstomterna ligger ute till försäljning. Planeringen för den övriga marken fortsätter.

Medborgardialoger

I samband med saneringen av Le-området har flera medborgardialoger skett kring den framtida utvecklingen av området. Förslagen har mynnat ut i ett planprogram och en plan för fortsatt process för området.

Planprogrammets syfte är att utreda förutsättningarna för utveckling av Le-området och det ska utgöra underlag inför framtida detaljplanearbete. Planprogrammet i sin helhet hittar ni här.

I samband med plan för fortsatt process så fastställde kommunstyrelsen områdets syfte och inriktning:
“ inriktningen för utveckling av Le-området bör bidra till områdets syfte och främja turism, besöksnäring, rekreation och attraktivitet.”

En översiktlig skiss utifrån detta syfte har tagits fram enligt nedan. Vill ni läsa planen för den fortsatta processen i sin helhet hittar ni den här.

Planeringskarta

Är du intresserad av en tomt i området?

De färdigställda åtta tomterna har sanerats till känslig markanvändning (KM) och är godkända för bostadsbyggnation. Tomterna ligger ute till försäljning. Är du intresserad av en tomt? Kontakta fastighetsförvaltare Henrik Jonsson, henrik.jonsson@dalsed.se0534-19048 med din intresseanmälan.

Vad händer nu?

Inriktning för disposition av mark inom Le-området finns ovan. I dagsläget begränsas området av befintliga detaljplaner samt av nivå på genomförd sanering. Under hösten 2022 planeras att se över möjligheterna att ta fram ny detaljplan för del av området.

En mer konkret och tidsatt plan med prioriteringar och förslag till finansiering för genomförandet hittar ni här.Sidan uppdaterades 2022-11-03