Ägarbyte och ändringar

Fastighetsägare ska på begäran lämna underlag för avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta kommunen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Ägarbyte VA-abonnemang


Sidan uppdaterades 2023-06-28