Övergripande målsättningar för verksamheten

För att förtydliga i vilken riktning verksamheten vid MTW 20 ska arbeta, har verksamhetsansvarig tillsammans med personalen sammanställt de målsättningar som kommunen och nämnden angett:

  • Verksamheten skall utgå från FN:s barnkonvention och skall främja ungdomars hälsa och personliga utveckling. Besökarnas erfarenheter, kunskaper och intressen ska tas tillvara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Den skall stimulera till reflektion och kritiskt tänkande samt utveckla färdigheter för att hantera sina framtida liv som ansvarstagande samhällsmedborgare.
  • Verksamheten skall vara en kreativ mötesplats där alla ungdomar känner sig välkomna oavsett bakgrund. Den skall ha ett främjande förhållningssätt och stärka deras identitet och självkänsla. Ungdomarna skall uppleva trygghet, respekt, förtroende, glädje och gemenskap. Alla former av kränkande beteende skall motverkas.
  • Verksamheten skall verka för demokrati, delaktighet och ungdomarnas inflytande över verksamheten. Ungdomarna skall uppleva att deras synpunkter och önskemål tas på allvar.
  • Verksamheten skall särskilt uppmärksamma ungdomar i behov av ett särskilt vuxenstöd vid sidan av hemmet och de ungdomar som i lägre grad blivit positivt sedda av det övriga vuxensamhället.
  • Verksamheten skall samarbeta med föräldrar, skola, föreningar, socialtjänst och polis m.fl. för att skapa trygga och stödjande nätverk för och runt ungdomar.
  • Verksamheten skall förebygga och motverka alla former av missbruk.
20mtw


Sidan uppdaterades 2019-02-19