Hoppa till innehållet

Länkar

72 timmar.se Vad du behöver veta för att klara av en samhällskris.

Arbetsmiljöverket arbetar bl a för en god arbetsmiljö.

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Beredskabsstyrelsen, Direktionssekretariatet är Danmarks motsvarighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), lag

Brandfarliga och explosiva varor (2010:1075), förordning

Brandmännens Riksförbund (BRF) är en organisation för deltidsanställda brandförmän och brandmän.

Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell förening som verkar för att förebygga och begränsa sådana skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.

Brandskyddsföreningen Väst är en del av Brandskyddsföreningen Sverige, och arbetar för ett bättre brandskydd och för att öka kunskapen om bränder och brandrisker.

Civilförsvarsförbundet är är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.

Din säkerhet om risker och säkerhet för dig som privatperson

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap är Norges motsvarighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Elsäkerhetsverket är den föreskrivande och kontrollansvariga myndigheten inom området elsäkerhet och EMC.

Föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll (SRVFS 2014:6)

Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

Giftinformationscentralen svarar på frågor om förgiftning.

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Larmtjänst AB är försäkringsbolagens gemensamma branschorganisation.

Lunds tekniska högskola har bl a brandingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet i riskhantering att erbjuda.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är en av regeringens och de statliga myndigheternas förlängda arm ute i länen. Bl. a. utövar länsstyrelsen tillsyn av räddningstjänsten på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den statliga myndighet som bl a har till uppgift att utfärda föreskrifter till räddningstjänstlagen, utöva tillsyn över räddningstjänsterna, arbeta med forskning och utveckling inom området samt grundutbilda all räddningstjänstpersonal.

Norsk Brannvern Forening är Norges motsvarighet till våra brandförsvars-föreningar.

Plan och bygglag (2010:900)

Plan och byggförordning (2011:338)

Polisen är räddningstjänstens samarbetspartner i många frågor, t ex vid operativa insatser, brandutredningar och tillstånd för offentliga arrangemang.

Radio Väst är stationerad i Uddevalla och täcker 14 kommuner. Lokala nyheter, lokal aktuell trafikinformation, lokal sport och lokalt kulturliv blandat med musik.

Räddningsinstitutet är Finlands motsvarighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samverkan 112 är en tidning för den som är intresserad av vad som händer inom ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst.

Statens Haverikommission undersöker från säkerhetssynpunkt alla slags allvarliga olyckor och tillbud.

Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning.

Svenska Brandbefälets Riksförbund är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga förbindelser. Omsluter hel- och deltidsanställda brandbefäl.

Svenska Brandredskapsföreningen (SVEBRA) är branschförening för svenska företag som är verksamma inom områdena brand- och skyddsmaterial.

Svenska Kraftnät ser till att el transporteras över hela Sverige.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) ger råd om badvett, båtvett, isvett, larmrutiner, mun mot mun-metoden, larmrutiner, livräddning, flytvästar m m.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott m m.

Svensk Utryckningsfordonsförening är en förening där du hittar allt om utryckningsfordon.

Trafikverket informerar bl a om läget på vägarna, körkort, trafiksäkerhet och barn i trafiken.Sidan uppdaterades 2020-07-02

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)