Hoppa till innehållet

2010

Observera att detta är arkiverade nyheter.

2010-12-29

Val till nämnder och styrelser

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december valdes ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och styrelser för mandatperioden 2011-2014. I länken finner ni de invalda ledamöterna och ersättarna för mandatperioden.

2010-12-27

Budget, taxor och avgifter för 2011 antagen i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november antogs budget samt taxor och avgifter för 2011. Budgeten i sin helhet samt taxor och avgifter finner ni i länken nedan.

2010-12-23

Inställd sophämtning

Den extratur som planerats 23/12 för de hushåll vars ordinarie sophämtningstid infaller på julafton 24/12, har tyvärr måst ställas in till följd av fordonsproblem. Hämtning av dessa sopor kommer att ske måndag 27/12.
2010-12-10

Kommunfullmäktige den 15 december

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december kommer bland annat val av kommunens nämnder och styrelser att förrättas. Även Vindbruksplanen för Dalsland är ett ärende på föredragningslistan. Därutöver blir det sedvanlig utdelning av förtjänsttecken för personal och förtroendevalda samt utdelning av Folkhälsopriset 2010. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund. Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-11-30

Miljöjulkalendern

Miljöjulkalendern
2010-12-20

Vindbruk Dalsland för antagande

Kommunfullmäktige har 2010-12-15 § 122 antagit tillägg till översiktsplan avseende vindraft - Vindbruk Dalsland, för den del som avser Dals-Eds kommun. Kommunfullmäktiges beslut tillkännages härmed på kommunens hemsida och är sedan 2010-12-17 anslaget på kommunens anslagstavla.
2010-11-22

Kommunfullmäktige den 24 november

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november är det första sammanträdet för den nya mandatperioden 2010-2014. Vid sammanträdet kommer bland annat val av fullmäktiges presidium att förrättas och budget 2011 behandlas. Därutöver blir det några ceremoniella inslag i form av en presentation av samtliga ledamöter i den nya fullmäktigeförsamlingen och musik från Kulturskolan. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund. Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-11-16

Barnkonventionens dag lördag 20 november

Var med och fira…

BARNKONVENTIONENS DAG
LÖR 20 NOVEMBER
Biblioteket, Ed
Kl. 11-14

Tipspromenad med Barnkonventionstema.
(både ute och inne)
Litteratur och information om Barnkonventionen.
Vi bjuder på fika

Barnkonventionen, som befäster alla världens barns rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Vi uppmärksammar dagen för att sprida kunskap om konventionens innehåll och visa våra barn att de är viktiga.
arr: Dals-Eds kommun, Rädda Barnen

2010-11-11

Futureworkshop tisdag 30/11 på Utvecklingscenter, Ed

Välkommen till en eftermiddag och kväll med intensiva samtal om framtiden för Eds tätort. Stora förändringar sker i omvärlden och hur klarar den lilla kommunen konkurrensen med storstadens arbetsmarknad och shoppingcentra? Vad är det som lockar någon att bo i Ed?

2010-10-29

Julmarknad, ljusfest och luciakröning

Den 5 december är det skyltsöndag i Dals-Ed och då anordnas även julmarknad, ljusfest och luciakröning i Terrassparken. Program och tider kommer att publiceras senare.

2010-10-28

Kommunfullmäktige den 20 oktober

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober beslutades bland annat att anta Strategier mot ungdomsarbetslösheten där arbetet nu kommer att gå vidare när det gäller att nämndövergripande samarbeta för att hålla ner ungdomsarbetslösheten. Kommunfullmäktige har också beslutat att samtliga nämnder ska använda en Barnchecklista för att säkerställa att alla kommunala beslut sker i enlighet med Barnkonventionen. 

Övriga beslut och kommunfullmäktiges protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-10-12

Temadag om resandefolket — en nationell minoritet. Ed lördagen 30 oktober 10.30-17

Resandeblod

Författaren Bennie Åkerfeldt, född 1952 i Kinna, gav 2008 ut sin bok "Buron kallar oss Tattare" Boken är en resa in i författarens eget blod där han går till botten med sitt ursprung i den folkgrupp som kallats "tattare".

I föreställningen Resandeblod gestaltar Bennie Åkerfeldt några av sina förfäder och vänner samt berättar fakta från historien. Detta blandas sedan med Pelle Jagebys visor från eller om resandefolket. Bennie och Pelle har fått priset ÅRETS FOLKBILDARE 2010 i Västra Götaland för sitt folkbildningsarbete med "Resandeblod".

2010-10-12

Kommunfullmäktige den 20 oktober

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober i Utsiktens aula kommer bland annat Strategier kring ungdomsarbetslösheten i Dals-Eds kommun, Barnchecklista enligt Barnkonventionen samt Medborgarförslag om skolgång i Aremark att behandlas. Därutöver informerar näringslivsutvecklare Gustav Glesåen om kommunens näringslivsarbete. Besök även av Jan-Erik Gunnarsson från företaget Purtech. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund. Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-10-06

Familjehem sökes för ensamkommande barn

Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål söker familjhem för ensamkommande barn.

Läs här om uppdraget som familjehem

2010-10-05

Kommunfullmäktige den 29 september

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september beslutades bland annat att godkänna kommunens halvårsbokslut 2010 som visar ett prognostiserat överskott för helåret om drygt 2 miljoner kronor. Övriga beslut och kommunfullmäktiges protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-09-22

Vad tycker du om din kommun?

Just nu pågår en undersökning bland medborgarna i Dals-Eds kommun där möjlighet ges att tycka till om servicen i kommunen.
2010-09-22

Kommunfullmäktige den 29 september

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september i Utsiktens aula kommer bland halvårsbokslutet för kommunen att behandlas. Därutöver informerar ordförande i plan- och byggnadsnämnden om pågående planprocesser i kommunen. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund. Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-09-20

Allmänna val 2010

Efter valnattens röstsammanräkning finns nu ett preliminärt resultat för valdeltagande samt röst- och mandatfördelning.
2010-09-14

Eds marknad 9 oktober 2010

Eds Marknad

2010-08-30

Föreningsmässa i Dals-Ed

Nu på lördag den 4 september inbjuds allmänheten till en föreningsmässa i Bollhallen, Ed. Vid mässan som startar klockan 11:00 ställer de lokala föreningarna ut och inbjudna gäster föreläser om sina engagemang i olika föreningar. Mässan avslutas med en valdebatt mellan de lokala politiska partierna som startar klockan 15:00.

Läs hela programmet för Föreningsmässan

2010-08-16

Allmänna val i Sverige

Information om val till Riksdagen, Landstings- och
Kommunfullmäktige 2010.

Den 19 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

2010-06-09

Kommunfullmäktige den 24 augusti

Kommunfullmäktige har sitt första sammanträde efter sommaren i Håbols församlingshem den 24 augusti och kommer då bland att behandla Livsmedelspolicy och riktlinjerna Den goda måltiden. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund.

Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-08-16

Kommunstyrelsen den 11 augusti

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 augusti beslutades bland annat att inom räddningstjänsten försälja två brandbilar samt teckna nytt räddningstjänstsavtal med Bengtsfors kommun. Övriga ärenden och kommunstyrelsens protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-08-16

Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2010

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner inom Töftedals socken.

Ansökningar om bidrag skall vara ställda till Stiftelsen Hugo Berglunds donationsfond, Box 31, 668 21 ED, senast den 15 september 2010.

Mer information och ansökningsblankett kan rekvireras från kommunkansliet, telefon 0534-19001, 19020 eller genom att klicka på länken nedan.   

Ansökningsblankett Hugo Berglunds donationsfond (PDF-format)

2010-08-11

Utställning ändring i detaljplan för Ed 2:55, 2:366, 2:367 (Hotell Dalsland med flera)

Ändring i detaljplanen för fastigheterna Ed 2:55, 2:366, 2:367 är utställd 17 augusti - 15 september 2010. Planförslaget finns utställt för granskning på plan- och byggkontoret, kommunens bibliotek samt på kommunens hemsida via länk nedan.
2010-07-06

Har du sett en igelkott?

Det finns tecken på att det inte går så bra för igelkotten i vår region men kunskapen är inte tillräcklig. Kommunerna i Fyrbodal går därför ut nu i sommar med en uppmaning om att lämna in uppgifter via en enkät om observationer av igelkott.
2010-06-28

Konstutställning vid torget i Ed

I sommar anordnas en konstutställning "Konst mellan sjöarna" med ett antal lokala utställare i före detta postens lokaler under biblioteket vid Torget i Ed. Utställningen pågår under perioden 2 juli - 31 augusti med öppettiderna måndag - fredag mellan klockan 12-17 och lördag mellan klockan 11-14.

Välkomna!

2010-07-05

Fördjupad översiktsplan för Nössemark

Fördjupad översiktsplan för Nössemark har antagits av kommunfullmäktige 2010-05-26 § 32 och vunnit laga kraft 2010-07-01.
2010-06-23

Kommunfullmäktige den 16 juni

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni beslutades bland annat att vid Stora Lee området iordningsställa 8 stycken nya villatomter för försäljning, godkänna kvalitetsredovisning för FOKUSnämnden samt aktualitetsförklara den nu gällande kommunomfattande översiktsplanen. Övriga beslut och kommunfullmäktiges protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-06-17

Anbudsinfordran "Rivning vid Bälnäs 1:31"

Dals-Eds kommun har härmed nöjet att inbjuda Er att inkomma med anbud avseende komplett rivning och bortforsling av vissa byggnader på fastigheten Bälnäs 1:31 vid Stora Lee området. Anbudet ska vara inkommet senast måndagen den 28 juni 2010.

Läs med om anbudsinfordran för rivning vid Bälnäs 1:31

2010-06-09

Kommunfullmäktige den 16 juni

Kommunfullmäktige har sitt sista sammanträde före sommaren den 16 juni och kommer då bland att behandla exploatering av villatomter vid Stora Lee området och kvalitetsredovisning 2009 för FOKUSnämnden. Därutöver lämnas information från nye chefen för serviceförvaltningen och VD för Edshus AB. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund.

Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-06-03

Kommunstyrelsen den 2 juni

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni beslutades bland annat att röja och iordningsställa på Stora Lee området för framtida exploatering, godkänna exploateringsavtal för flerbostäder vid Timmertjärn samt att ta fram valtidning riktat till unga inför Val 2010. Dessutom föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige den 16 juni uppdrar åt servicenämnden att iordningsställa 8 stycken villatomter vid Stora Lee området. Övriga ärenden och kommunstyrelsens protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-06-02

Kommunfullmäktige den 26 maj

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj beslutades bland annat att godkänna årsredovisningen 2009 för Dals-Eds kommun, anta budgetramar och kommunens övergripande mål för 2011 och att anta den fördjupade översiktsplanen för Nössemark. Övriga beslut och kommunfullmäktiges protokoll i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-05-28

Ingen utdelning ur Skolsamfonden i Dals-Eds Kommun 2010

Till följd av det ränteläge som varit det senaste året, är avkastningen från Skolsamfonden tyvärr otillräcklig för utdelning av stipendier. FOKUS-nämnden har därför tvingats besluta att inte dela ut stipendier ur Skolsamfonden 2010.

2010-05-27

Flyttning av återvinningsstationer i Ed

Återvinningsstationen vid Nössemarksvägen (Utsiktens gymnasium) och i Eds centrum (vid busstationen) kommer att flyttas till en gemensam station. Flyttningen beräknas ske den 22-23 juni.

Ny placering blir vid KARLSSONS VARUHUS, Industrigatan 8, vid parkeringens östra del.

2010-05-07

Möte kring utvecklingsområden i strandnära lägen

Vi inbjuder markägare, exploatörer och andra intresserade till information om landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt den nya strandskyddslagstiftningen.

Informationsmöte på Utvecklingscentrum, Viksgärdet 8, ED, torsdagen den 27 maj kl. 18.00.

2010-05-05

Nössemark-Ed Offroaders årets Offroader 2009

Nössemark-Ed Offroaders hemsidaNössemark-Ed Offroaders har tilldelats utmärkelsen Årets Offroader 2009 för sina insatser för svensk offroad.

Grattis, säger vi på Dals-Eds kommun!

2010-04-29

Kommunstyrelsen den 5 maj

Vid nästa sammanträde i kommunstyrelsen den 5 maj kommer bland annat budgetramarna och planer för 2011-2013, budgetuppföljning kvartal 1 samt fördjupad översiktsplan för Nössemark att behandlas. Fullständig dagordning finner ni länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-04-27

Simskolor sommaren 2010

Fritid & Kultur anordnar simskolor vid badplatserna i Ed (Lilla Le), Nössemark, Håbol och Töftedal sommaren 2010.
2010-04-26

Kommunens hemsida stängs tillfälligt

På grund av service på vår webbserver kommer kommunens hemsida att vara stängd mellan klockan 16.00-18.00 måndagen den 26 april.
2010-04-26

Vindbruk Dalsland ställs ut

Vindbruk DalslandDalslandskommunerna samarbetar kring en vindbruksplan för landskapet. Från 26 april till 30 juni ställs förslaget ut.
2010-04-25

Var med och påverka polisens insatser i Dals-Eds kommun!

Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal har undertecknat en överenskommelse, ett så kallat samverkansavtal, i syfte att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. I den första delen av samverkansavtalet har parterna åtagit sig att ta fram en gemensam problembild som baseras på brott, ordningsstörningar, otrygghet, kommunal och polisiär erfarenhet.
2010-04-23

Vårstädning - extra öppettider Onsöns avfallsanläggning 7-8 maj

Onsöns avfallsanläggning håller extraöppet fredagen den 7 maj och lördagen den 8 maj mellan kl. 8-15.

2010-04-22

Kulturkollo Fyrbodal 2010

Kulturkollo 2010 folder (pdf 371 KB)Nu är det klart för årets kulturkollon i Fyrbodal. Årets nyheter är kollo med konsthantverk - trä och textil på konstkollektivet Not Quite samt cirkuskollo i Ljungskile. De andra kollona erbjuder film, bild och drama, skrivande samt pop och rock för tjejer. Du har möjlighet att testa, lära dig en massa av proffs och dessutom träffa andra med samma intressen!

2010-04-22

Nordiska novellfestivalen i Ed 8 maj 2010

Nordiska novellfestivalen OBS: HELA FESTIVALEN HÅLLS  PÅ HOTEL KARL XII

Nordiska novellfestivalen i Edpdf (pdf 106 KB)

2010-04-22

Författarkväll med Trude Marstein och Gunnar Harding i Ed 6 maj 2010

2010-04-21

Kommunfullmäktige den 28 april

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 28 april och kommer då bland att behandla Äldreomsorgsplan och Policy för landbygdsutveckling i strandnära läge. Därutöver lämnas information från socialchef Gunilla Bengtsdotter om socialnämndens verksamheter. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten med bland annat punkten Allmänhetens frågestund.
Välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-04-21

Anbudsinfordran

Dals-Eds kommun och Bostadsstiftelsen Edshus AB har härmed nöjet att inbjuda Er inkomma med anbud avseende energideklarationer.
2010-04-20

Enkätundersökning - Din vistelse i naturen

I dagarna kommer 500 personer som är skrivna i Dals-Eds kommun att få en postenkät där de kommer få besvara frågor om deras vistelse i kommunens natur.
2010-04-20

Framgångsrikt Tågtrafikmöte i Ed

 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun arrangerades en seminariedag om gränsregional tågtrafik i Ed, torsdagen den 15 april 2010.

2010-04-14

Kommunstyrelsen den 7 april

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april beslutades bland annat:

- att Dals-Eds kommun ska mottaga ensamkommande flyktingbarn

- att flytta Returen till tidigare E-Moduls lokaler på Jordbron

- att återremittera medborgarförslaget om skolgång i Aremark för ytterligare utredning

Protokollet i sin helhet för kommunstyrelsens sammanträde den 7 april finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-04-08

Feriepraktik 2010

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att feriepraktik skall erbjudas elever som avslutar årskurs 9.
De platser som finns att söka annonseras på kommunens hemsida och kan sökas fram till och med fredagen 7 maj.

2010-04-08

Eds marknad 24 april 2010

Eds Marknad

2010-03-30

Kommunstyrelsen den 7 april

Vid nästa sammanträde i kommunstyrelsen den 7 april kommer bland annat bokslutet 2009 för kommunen, frågan om ändrade ägarförhållande när det gäller kollektivtrafiken i Västra Götaland och mottagande av ensamkommande barn, att behandlas. Fullständig dagordning finner ni länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-03-24

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars beslutades bland annat att anta verksamhetsplan för FOKUS-nämnden 2010. Protokollet i sin helhet finner ni i länken nedan.

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-03-18

Earth Hour 27 mars 2010

Den 27 mars 2010 kl 20:30-21:30 släcker miljontals människor i hela världen ljuset i en manifestation för klimatet. Dals-Eds kommun inbjuder till klimatmanifestation på Stallbacken den 27 mars.     Programmet den 27 mars:                      18:00 Filmvisning: "Vägen", en gripande film med klimattema.
20:00 Ekofika, utställning, prova på ljusgraffitti mm
20:30 Ljuset släcks. Akustisk konsert med eminenta lokala förmågor i skenet från levande ljus.
21:30 Avslutning med eldartisten utanför lokalen.

Entre till filmen: 60 kr eller filmkort, resten av programmet: gratis entré

Glöm inte släcka ljuset innan du går hemifrån!

Mer information om Earth Hour hittar du på: www.wwf.se.

Släck - för en ljusare framtid!

Earth Hour
2010-03-17

Barns skolväg

KUSTOM-projektet genom Dalslandskommunernas kommunalförbund har sammanställt en rapport utifrån en resvaneundersökning under 2009 av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals-Eds kommun.
2010-03-11

Grattis Joakim Gustafsson!

Joakim Gustafsson utnämndes 2010 till Anders Wall-stipendiat.
Anders Walls Stiftelser grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik.
Sedan starten har stiftelsen delat ut 37 miljoner kronor till 280 stipendiater. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni, som består av tidigare Anders Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.
 
 
2010-03-11

Sammanträden under mars i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars beslutades bland annat att Dals-Eds kommun ska delta i dels Earth Hour 2010 som genomförs den 27 mars och dels i Nordisk novellfestival som äger rum i Ed den 6-8 maj 2010. Kommunstyrelsen startade även upp arbetet med att revidera kommunens övergripande mål inför 2011. Protokollet i sin helhet finner ni i länken nedan.

Kommunfullmäktige sammanträder den 17 mars och kommer då bland att behandla FOKUS-nämndens verksamhetsplan för 2010. Därutöver lämnas information om ensamkommande flyktingbarn och West Swedens projekt analystjänst WEPA. Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista finner ni i länken nedan. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten - välkomna!

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-03-08

Välkommen med förslag på kulturstipendiat 2010!

Kulturstipendiet utdelas till enskild person eller ideell förening, som belöning eller stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap , undervisning, folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller därmed jämförbara områden av kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds kommun.

Kulturstipendiet utgörs av en penningsumma på 5.000 kr samt ett diplom. Ytterligare upplysningar lämnas av fritids-/kulturchef Kerstin Sandqvist, 0534-19066 eller FOKUS-nämndens ordf: Britta Carlén, 0534-190 19 eller 0534-220 16.

Skriv några rader på ett papper och motivera förslaget. Du kan också beställa en blankett från Fritid & Kultur, 0534-19065/66. Blanketten kan även laddas ner här nedanför. Förslag insändes senast 26 april 2010, till Dals-Eds kommun, FOKUS-nämnden, Box 30, 668 21 ED.

Förslag till kulturstipendiat 2010, blankettpdf (pdf 56 KB)

2010-02-23

Lägenheter evakuerade efter brand på Kronoparksvägen

Larm till räddningstjänsten inkom 21:43 den 22 februari om brand på Kronoparksvägen och Räddningstjänsten var på plats 10 minuter senare. Tre lägenheter totalförstördes vid branden och raserades av räddningstjänsten med en grävmaskin för att kunna släcka ordentligt och undvika spridning. 

Lägenheterna ingick i en huslänga om nio lägenheter varav de intilliggande lägenheterna blev rök- och fuktskadade. Ett tjugotal personer evakuerades under natten till ett tillfälligt boende på närbelägna Hotell Dalsland. En person rökskadades lätt.

2010-02-09

Kommunfullmäktige den 17 februari inställt

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari beslutades bland annat att under året genomföra ungdomsenkäten LUPP samt att delta i det så kallade Klimatinitiativet som innebär att kommunen åtagit sig tre utmaningar i syfte att minska klimatpåverkan. Lär mer om utmaningarna och protokollet i sin helhet som ni finner i länken nedan.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari är däremot inställt på grund av för få ärenden att behandla. 

Samtliga nämnders sammanträdestider, kallelser och protokoll kan ni klicka er fram till under Politik.

2010-02-03

Filmfestival på Dal 19-28 mars 2010

Filmfestival 2010
2010-01-25

Hur är det att vara egen företagare?

STARTA EGET KURS

7 sammankomster, 1 kväll/vecka
Ingen kursavgift, endast litteraturkostnad!
Kursstart: 22/2

Hör omgående av dig till:
Vuxenutbildningen, Ed, tel. 0534-191 73
Sensus Studieförbund tel. 0531-611 81

i samverkan med Företagarna i Ed • Dals-Eds Näringslivsutveckling

2010-01-25

Besök Haldens fängelse innan man låser dörrarna!

Haldens fängelse arrangerar öppet hus lördag 13 och söndag 14 februari kl 11-16. 
En unik chans att se Norges nyaste och mest moderna fängelse innan fångarna flyttar in och portarna lås
210-01-15

Tomtskådning i Dalsland 2010

TomtskådningFågelskådning hemma på den egna täppan är både trevligt och lärorikt! Dalslands ornitologiska förening och naturskyddsföreningens kretsar i Dalsland arrangerar nu "Tomtskådning i Dalsland 2010".

 

Broschyrbutiken Dalsland

Broschyrbeställning >> 
Här kan du beställa broschyrer som innehåller information om allt spännande som finns att göra i Dalsland, det lilla landskapet mellan Vänern och Västerhavet. Din beställning är kostnadsfri, och det du beställt skickas till dig inom en vecka.
Beställer du från Norge, Danmark eller Finland, tar leveransen ca två veckor.

Brochure service >> 
You can order brochures here containing information about all of the exciting activities available in Dalsland, the small province between Lake Vänern and Västerhavet sea (Kattegat and Skagerrak ).
Your order is free, and the items you request will be sent to you within two weeks. 

Broschürenservice >> 
Hier bestellen Sie Broschüren mit Infos über all die interessanten Dinge, die man in Dalsland, dem kleinen Landstrich zwischen Vänern und Nordsee, machen kann.
Ihre Bestellung ist kostenlos und geht Ihnen innerhalb von 2 Wochen zu.

2010-01-14

Representativiteten bland politiker i Dals-Ed

Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en kartläggning av de förtroendevalda i Västra Götaland och vad som särskilt utmärker dem. Kartläggningen visar att länet har hög andel fritidspolitiker, i genomsnitt 97 %, och att de flesta samhällsgrupper är väl representerade. Bland annat framkommer att många småbarnsföräldrar finns i politiken, särskilt i Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål.  

Läs hela rapportenSidan uppdaterades 2015-03-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)