Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds kommun vill söka tillstånd att utnyttja Lilla Le som reservvattentäkt

Publicerad 2015-12-01

Bakgrund

Samhället Ed försörjs idag med grundvatten från vattentäkterna i Kasen och Edsbräckan. Dessa båda vattentäkter ligger relativt långt från varandra, men båda riskerar ändå att påverkas vid en eventuell olycka på väg 164. Dals-Eds kommun söker därför efter en reservvattentäkt. En reservvattentäkt tas i bruk när en händelse inträffar som medför att huvudvattentäkten stängs ner under kortare eller längre tid. Utredningar visar att sjön Lilla Le har önskad vattenkvalitet och kapacitet att fungera som reservvattentäkt.

Dals-Eds kommun vill söka tillstånd enligt miljöbalken att utnyttja Lilla Le som reservvattentäkt för kommunens dricksvattenförsörjning. Tillståndsansökan avser 4,2 l/s som kontinuerligt uttag ur Lilla Le samt 12,5 l/s som maxuttag ur Lilla Le, om grundvattentäkterna slås ut.

Förutsedd miljöpåverkan

För att kunna hålla en reservvattentäkt i beredskap krävs ett visst kontinuerligt minimiflöde genom ledningen och som behandlas i vattenverket. Ytvatten från Lilla Le föreslås att tappas med 4,2 l/s till vattenverket. En värsta torrsommar utan regn i 3 månader i kombination med att reservvattentäkten utnyttjas fullt ut med en kapacitet på 12,5 l/s innebär att sjöns vattenyta kan sjunka med ca 1 dm till följd av uttaget.

Reservvattenanläggningen bedöms inte orsaka skador eller olägenhet på vare sig människors hälsa eller miljö. Om en längre tids avtappning måste ske kan dock skador på de grunda bottnarnas flora och fauna uppkomma.

Tillfällig påverkan på omgivningen kommer att ske vid anläggningsarbetet. I samband med schaktning i vatten vid landanslutningen kommer siltgardin att användas för att begränsa grumling i vatten.

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Bortledande av ytvatten för vattenförsörjning klassas som vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Innan ansökan upprättas ska en samrådsprocess ske. Denna information är ett led i samrådsprocessen och syftar till att ge berörda parter möjligheter att påverka kommande beslut.

Information och synpunkter

Mer information om reservvattentäkten finns i teknisk beskrivning (TB) och dess miljöeffekter finns i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som har upprättats av Sweco Environment och Hydrogis AB.

Under perioden 10 december 2015 till 8 januari 2016 finns en utställning för allmän beskådan på våning 3 i Dals-Eds kommunhus. Torsdagen den 10 december kl. 15 -17 kommer representanter för projektet att finnas på plats i kommunhuset för att svara på frågor kring projektet.

Du är välkommen att lämna synpunkter på samrådshandlingen (teknisk beskrivning och MKB). Vi vill vi ha in dessa skriftligen senast den 15 januari 2015. Eventuella synpunkter kommer att redovisas för länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Synpunkterna kan skickas till:

Sweco Environment
Kristina Haglund
Södergatan 1
462 34 Vänersborg
E-post:

Om du vill ha ytterligare information och ställa frågor är du välkommen att ta kontakt med Roland Kindslätt, Dals-Eds kommun, Tekniska kontoret, på telefon 0534-190 51 eller Hans Björkman, Sweco Environment på telefon 0521-57 55 56. Du är också välkommen att lämna allmänna synpunkter om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering.