Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Extra pengar till kommunerna för flyktingmottagandet

Publicerad 2015-12-03

Syrisk flyktingfamilj

På grund av det stora flyktingmottagandet under hösten, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd till kommunerna med 11 miljarder kronor för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Pengarna fördelas utifrån antalet asylsökande och nyanlända per kommun. För Dals-Eds kommun innebär detta 8,4 miljoner kronor som ska användas som ett stöd för att förstärka välfärden i de delar där flyktingmottagandet innebär ökade påfrestningar och för att på olika sätt klara flyktingmottagandet på kort och lång sikt. Kommunstyrelsen har den 2 december lämnat förslag till kommunfullmäktige hur pengarna i ett första skede ska användas i Dals-Eds kommun.

Regeringen skjuter till extra pengar till kommunerna

Allt fler människor är på flykt från sina hemländer på väg mot Europa. Hittills i år har 650 000 flyktingar kommit över Medelhavet jämfört med 219 000 under hela 2014. Många tragedier utspelar sig på vägen för alla människor på flykt.

För Sveriges del har de kraftigt ökade flyktingströmmarna under hösten inneburit att såväl det offentliga Sverige som civilsamhället har en mycket pressad situation att hantera. I en ändringsbudget som överlämnats till riksdagen, föreslår därför regeringen ett tillfälligt stöd till kommunerna med 11 miljarder kronor för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting för 2015-2016, medan det civila samhället får 200 miljoner kronor extra.

Extra pengar till Dals-Eds kommun

För Dals-Eds kommun kommer det tillfälliga stödet att uppgå till 8,4 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen tilldelas 230 miljoner kronor. Det tillfälliga stödet till kommunerna får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin.

Utöver de extra pengarna utgår även andra ersättningar till kommunerna som har koppling till flyktingmottagandet såsom t ex schablonersättning, medel till kunskapslyftet, stimulansmedel för bostadsbyggnation. Dessa pengar är riktade till en särskild insats och fördelas därför utifrån respektive verksamhetsansvar. De extra pengarna är inte riktade på samma sätt utan syftar mer allmänt till att upprätthålla kvaliteten i välfärden.

För Dals-Eds kommun har det stora flyktingmottagandet främst inneburit utmaningar när det gäller mottagandet av ensamkommande barn, både vad gäller lokaler och rekrytering av personal. Under hösten har kommunen tagit emot fyra gånger så många barn som överenskommelsen med Migrationsverket anger. Provisoriska lokaler har iordningsställts för ändamålet men fortfarande är lokalbehovet mycket stort och akut.

Därför planerar kommunen för att iordningsställa de tidigare barnomsorgslokalerna på Ängsvallen och före detta Tullhuset för boende samt uppföra moduler vid Utsikten till undervisningslokaler. Även inne i Utsiktens gymnasieskola behöver biblioteket flytta till aulan och bibliotekets lokaler användas till undervisningslokal. Pengar behöver också reserveras för olika omkostnader såsom utbildningsmaterial. Totalt innebär dessa åtgärder ca 3 miljoner kronor som tas av de extra pengarna.

För de resterande pengarna föreslog kommunstyrelsen 2015-12-02 att låta en arbetsgrupp göra en helhetsanalys över de olika berörda verksamheternas behov och föreslå åtgärder som leder till förstärkningar i välfärden och som underlättar verksamheternas möjligheter att klara sina respektive uppdrag. Det är viktigt att pengarna används på det sätt som ger bäst effekt för mottagandet och för att upprätthålla kvaliteten i välfärden, vilket kräver en ordentlig analys av behovet i verksamheterna. Arbetsgruppens analys med åtgärdsförslag ska lämnas för beslut i kommunfullmäktige under våren 2016.

De extra medlen till kommunen är angelägna och ger goda möjligheter att förstärka välfärden i de delar där flyktingmottagandet innebär ökade påfrestningar. Sedan tidigare får kommunen andra ersättning från staten för att klara flyktingmottagandet. Dessa extra pengar skapar dock möjligheter att ytterligare förstärka mottagandet och integrationen samt, inte minst, upprätthålla bra kvalitet i vår gemensamma välfärd.