Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

"Hälsa på lika villkor?" - ditt enkätsvar är viktigt!

Publicerad 2015-02-19

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, ”Hälsa på lika villkor?”. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Enkäten kommer att skickas ut 23-26 februari av Statistiska Centralbyrån till 95.000 invånare i Västra Götaland i åldrarna 16-84 år. I varje kommun är ca 1600 personer slumpmässigt utvalda att besvara enkäten.