Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Nybyggnation av lägenheter vid Timmertjärn

Publicerad 2015-03-12
Satellitbild med läge
Satellitbild med läge.
Klicka på bilden för version med högre upplösning
Situationsplan
Situationsplan.
Klicka på bilden för version med högre upplösning
Vy från Timmertjärn
Vy från Timmertjärn.
Klicka på bilden för version med högre upplösning
Vy från baksidan Hus C
Vy från baksidan Hus C.
Klicka på bilden för version med högre upplösning

Behovet av bostäder i kommunen har under de senaste åren stadigt ökat efter en period av hög vakansgrad hos främst Edshus AB. Hittills har behovet tillgodosetts genom att bostäder byggts i privat regi. Sedan 2013 har dock behovet bara ökat, både vad gäller villatomter och lägenheter. Dessutom har kommunens verksamheter ökade behov av lokaler och bostäder som till exempel trygghetsboende för äldre.

Efter kommunfullmäktiges beslut i höstas om att iordningsställa 26 nya bostadstomter vid Orrvägen på Toppen, har nu Edshus styrelse beslutat att 24 nya lägenheter ska byggas på Timmertjärn.

Styrelsens ordförande Martin Carling och Edshus VD Roland Kindslätt, kommenterar nu beslutet i Edshus och den fortsatta processen.

De samlade behoven och situationen över tid innebär att kommunen och dess bostadsbolag Edshus AB under en tid utrett olika alternativ för att ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen. Carling och Kindslätt menar att det som skiljer behovet från tidigare är att det nu i princip saknas lediga tomter och att lägenheter på orten, både egna och privata, är uthyrda. Även ortens mäklare upplever en situation där det finns en klar brist på bostäder. Dessutom ser socialförvaltning och arbetsmarknadsenheten ett stort och akut behov av fler lägenheter.

Vidare är bostadssituationen även något som bekymrar företag på orten då det påverkar deras förmåga att rekrytera personal. En god sak är att kommunen äger attraktiv planlagd mark för både flerbostadshus och villor. Ytterligare en aspekt är att projekteringen visat att kostnaden för en nybyggnation kan finansieras med en rimlig hyresnivå som kommer att vara gångbar på orten. Dessutom visar projektet att det konceptet som Edshus går vidare med, medger möjlighet även för lokala byggföretag att vara med i den upphandling som ska påbörjas.

Carling och Kindslätt menar att det alltid finns risker med byggprojekt men de känner sig ändå trygga med det koncept som Edshus beslutat om. Den största risken är om bostadsbehovet av någon anledning skulle minska igen.

Vad blir det då för typ av lägenheter?

Kindslätt berättar att det ska byggas 24 stycken miljöcertifierade lägenheter, det vill säga att byggnationen genomförs med byggmaterial där valet av material är noga genomgånget utifrån miljökriterier. Det kommer att byggas 1:or, 2:or och 3:or men fördelningen av dessa är inte klart ännu.
Dessutom planeras en upplyst strandpromenad runt Timmertjärn som ytterligare kommer att lyfta hela området.

Hur genomförs själva byggnationen?

Först genomförs en upphandling där alltså även lokala byggföretag kan vara med och lämna anbud. Byggnationen sker därefter i en etapp och ska stå klart under hösten 2016. I samband med byggnationen så kommer utemiljön i hela Viksområdet att upprustats på motsvarande sätt som gjorts i övriga områden t ex kyrkoområdet. Vidare menar Kindslätt att underhållet av befintliga bostäder inte kommer att påverkas negativt av den här nybyggnationen.

Villatomter byggs på Toppen och nu ska lägenheter byggas på Timmertjärn. Kommer detta att räcka för att täcka behovet eller planerar ni något mer?

Carling svarar att projekteringen har gjorts utifrån de behov vi ser i dagsläget och anar framöver. Det finns i dagsläget inte några ytterligare planer från Edshus sida för byggnation av lägenheter. Däremot när det gäller behovet för kommunala verksamheter pågår fortfarande utredning så där kan ytterligare beslut eventuellt fattas. Kindslätt menar också att Edshus beslut förhoppningsvis kan ge synergieffekt bland privata entreprenörer och det kan skapas en omflyttning som bidrar till ytterligare utveckling på bostadsmarknaden.

Om intresse finns av en lägenhet i det här området, hur gör man då?

Den som är intresserad får gärna höra av sig till oss med en intresseanmälan via vår mail edshus@dalsed.se.  En förfrågan om intresse att vilja ställa sig i kö för tänkta nybyggnationen har redan sänts ut till 30 stycken av de som står i vår kö varav 5 hittills har visat intresse, svarar Kindslätt.

Vad händer i nästa steg?

Carling berättar att nu när styrelsen har beslutat om bygget så går frågan vidare till kommunfullmäktige som först måste godkänna projektet och utöka borgensåtagandet med 36 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har ärendet för beslut den 15 april och om de godkänner projektet drar byggnationen igång med köp av den kommunala marken och upphandling.

Lycka till!

Tack! Vi tycker det är väldigt trevligt att det finns ett stort intresse av att vilja flytta till Dals-Ed och att vi nu har ett förslag till en bra lösning som kommunfullmäktige får ta ställning till den 15 april.

Text: Jonas Olsson