Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Åtgärder mot VA bräddning

Publicerad 2016-05-26

Kommunens personal kunde efter besök på platsen den 27 april, konstatera att avloppsvatten läckt ut i Lilla Le och efter åtgärder vidtagna dagen efter fungerade avloppsnätet såsom det är avsett. Orsak till bräddningen var ett avloppsstopp som gjorde att spillvattnet bräddade ut i dagvattennätet vilket mynnar på den aktuella platsen i sjön. Denna riskkonstruktion är känd och omfattas av åtgärdsplan inför eventuellt bildande av Lilla Le som reservvattentäkt för kommunen.

Som en extra säkerhetsåtgärd därefter har även hela det närliggande avloppsnätet spolats och sugits rent. På en sträcka om 630 meter från rondellen har cirka 10 ton grus sugits upp och körts iväg.

För att förhindra att bräddning sker i framtiden så kommer snarast mätutrustning och larm att installeras som mäter nivån i aktuell spillvattenledning. Överstiger nivån ett kritiskt läge så går ett larm till jourtelefonen.

Kommunen avser även att gräva ner 1 eller 2 trekammarbrunnar vilka anslutas till bräddavloppet och kan ta hand om en eventuell bräddning innan andra åtgärder hinner vidtas. Kommunen kommer att spola och suga aktuell del av ledningssträckan igen om två år för att följa utvecklingen och utvärdera eventuellt ytterligare åtgärder. Frågan kommer även lyftas i samband med den vidare utredningen om att etablera Lilla Le som reservvattentäkt, vilket kan föranleda ytterligare åtgärder.

Under en period framåt kommer miljökontoret att löpande ta prover på vattnet i Lilla Le med 3-4 dagars mellanrum för att följa utvecklingen. Resultatet av dessa publiceras på kommunens hemsida.