Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Badvattenprover i Lilla Le

Publicerad 2016-06-02

Lilla Le

En rad olika åtgärder har genomförts efter det att kommunen den 27 april kunde konstatera att avloppsvatten läckt ut i Lilla Le. Bland annat har hela det närliggande avloppsnätet spolats och sugits rent.
För att förhindra att bräddning i avloppet sker i framtiden så kommer mätutrustning och larm att installeras som mäter nivån i aktuell spillvattenledning. Dessutom avser kommunen även att gräva ner trekammarbrunnar vilka ansluts till bräddavloppet och kan ta hand om en eventuell bräddning innan andra åtgärder hinner vidtas.

Miljökontoret har nu också påbörjat den tidigare aviserade provtagningen på vattnet i Lilla Le med 3-4 dagars mellanrum för att följa utvecklingen. Första provsvaren från badplatserna i sjön är förhoppningsvis klara och kan publiceras på hemsidan, fredag den 3 juni. Fram till det att badvattenproverna är klara, uppmanar miljökontoret till att iaktta försiktighet och bada på egen risk.