Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet!

BESLUT OM ELDNINGSFÖRBUD 2016-06-07

Eldningsförbud

Räddningschefen i Dals Eds kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus i skog och mark då risk för brandfara är stor.

Eldning är förbjuden i Dals Ed kommun när brandriskvärde 4 föreligger under juni, juli och augusti månader. Eldning i godkända eldstäder och grillning i upphöjd grill är dock tillåten. Sådan eldning sker dock alltid under eget ansvar.

Året runt under den mörka delen av dygnet råder det alltid eldningsförbud utomhus i Dals-Eds kommun. Undantagna är maj- och påskbrasor med tillstånd.

Förbudets omfattning

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på mark (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift.
Denna föreskrift träder i kraft den 2016-06-07 och gäller tills beslutet upphävs.
Beslut om eldnings förbud eller ej meddelas även på telefonsvarare 0534-19 500.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län inom tre veckor från det beslutet kungjorts.

Per Sandström
Räddningschef

0534-19026Sidan uppdaterades 2016-12-27