Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Beslut om grundskolornas renovering och ombyggnation

Publicerad 2016-05-19

iHagaskolanmg

Efter flera års utredande, förankringsprocesser och tidigare beslut, fattade kommunfullmäktige slutgiltigt beslut under onsdagskvällen om finansiering av renovering och ombyggnation av Hagaskolans och Snörrumskolans lokaler och utemiljöer. Efter projektering och upphandling uppgår de totala kostnaderna för projekten till 68 miljoner kronor och för detta kommer skollokalerna och miljöerna få en god status redo att möta framtiden efter den nu planerade entreprenaden.

Arbetena på Hagaskolan kan startas under det stundande sommarlovet. Byggstart för Snörrumskolan är mer oklar eftersom den upphandlingen är överklagad och finns hos Förvaltningsrätten för avgörande. Båda projekten beräknas dock vara klara i december 2017.

En mycket stor del av skolornas renovering och ombyggnationen kan härledas till eftersatt och närliggande underhåll. På grund av ålder och det eftersatta underhållet så har det visat sig att många installationer behöver bytas ut och ersättas istället för att renoveras. Detta bidrar också till att kostnaderna för renovering och ombyggnationen är högre än tidigare beräknats. Efter projektering och upphandling uppgår de totala kostnaderna för projekten till 68 miljoner kronor som bland annat kommer att få finansieras via lån. Kommunen har ansökt om medfinansiering från Boverket om 25 % av den totala anbudssumman och inväntar besked.

Renovering och ombyggnation på Hagaskolan

Skolans planlösning kommer att anpassas utifrån verksamhetens krav och önskemål vilket medför mindre anpassningar av väggar med mera. Elevytorna, inklusive wc, görs något generösare och betydligt trevligare. I princip alla ytskikt blir nya. Befintliga stenytor behålls dock där det går. Innerdörrar byts ut, även alla äldre fönster byts. Nya akustikinnertak sätts upp nästan överallt liksom nya inredningar.

Den enda utbyggnad som görs är vid entrén, detta för att skapa en bättre elevyta och ge högstadiet en tydlig entré. Fasaderna kommer att renoveras alternativt kläs med skivor där behov finns vilket är relativt stora ytor. Tak läggs om i erforderlig omfattning.

Ventilationsanläggningen blir i stora delar helt ny för att klara dagens och framtidens krav på god innemiljö. I princip hela värmesystemet byts också ut för att både få ett bättre inneklimat samt spara energi. Likaså sker utbyte av el- och data-installationerna för att möta nya krav på funktion och säkerhet. Belysningen byts ut till energisnåla armaturer som också styrs utifrån behov. Även tillgängligheten förbättras med bland annat ny hiss i mellanstadiedelen. Byggnader för kulturskola samt kök och matsal är dock ej med i projektet. Utemiljön på Haga berörs bara i begränsad del.

Snörrumskolan

På Snörrumskolan däremot är utemiljön en stor del av entreprenaden och får ett rejält lyft efter många års väntan. De flesta tak läggs om medan fasader och fönster åtgärdas i begränsad omfattning. Själva planlösningen genomgår inga dramatiska förändringar utan anpassas för en effektivare, mer ändamålsenlig verksamhet. Stora delar av hela golvkonstruktionen kommer att bytas ut och nästan alla övriga ytskikt blir också nya. Nya akustikundertak sätts upp i stora delar av lokalerna liksom nya inredningar. Huvudbyggnaden byggs på med en ny del för att ersätta de moduler som idag finns på baksidan och som är i mycket dåligt skick. Dessa moduler kommer att rivas efter att ha använts som provisoriska lokaler under byggtiden.

Ett helt nytt vattenburet värmesystem installeras och även ventilationen blir ny till stora delar för att skapa en bättre inomhusmiljö, även här behovsstyrd för att sänka driftskostnaderna. Ny behovsstyrd belysning installeras för att skapa bättre arbetsmiljö och sänka driftskostnader.

Kommunfullmäktige har fattat ett mycket efterlängtat beslut som kommer att förbättra miljön för elever och personal.