Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fördelning av de extra statliga pengarna till kommunerna för flyktingmottagandet

Publicerad 2016-02-24

Syrisk flyktingfamilj

På grund av det stora flyktingmottagandet under hösten, har regeringen tillfört kommunerna ett tillfälligt stöd om 11 miljarder kronor för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Pengarna fördelas utifrån antalet asylsökande och nyanlända per kommun. För Dals-Eds kommun innebär detta nästan 8,3 miljoner kronor som ska användas som ett stöd för att förstärka välfärden i de delar där flyktingmottagandet innebär ökade påfrestningar och för att på olika sätt klara flyktingmottagandet på kort och lång sikt. Den 17 februari beslutade kommunfullmäktige hur pengarna ska användas i Dals-Eds kommun.

Kommunfullmäktige beslutade redan i december 2015 om att 2,9 miljoner kronor av de extra pengarna, skulle användas till olika bostads- och lokaländamål för att klara flyktingtillströmningen. För de resterande pengarna har en arbetsgrupp inom kommunen genomfört en helhetsanalys över de olika berörda verksamheternas behov och föreslagit en rad olika åtgärder som leder till förstärkningar i välfärden och som underlättar verksamheternas möjligheter att klara sina respektive uppdrag. Det är viktigt att pengarna används på det sätt som ger bäst effekt för mottagandet och för att upprätthålla kvaliteten i välfärden.

Så här har kommunfullmäktige beslutat att de extra pengarna ska fördelas:

     
 1. Utveckla sommarskola/sommarpraktik ensamkommande 100 tkr
 2. Lokalanpassning/utrustning familjehemssekreterare 100 tkr
 3. Tidsbegränsad praktikhandledare AME 450 tkr
 4. Aktivitetsinsatser bl.a. MTW, asylboenden, Integrationsmentor 375  tkr
 5. 20% tjänst för utb. Räddningstjänst 100 tkr
 6. Förstärkning litteratur & utrustning folkbibliotek 43 tkr
 7. Inventarier uppstart ny fsk-avd 90 tkr
 8. Familjecentral personalförstärkning timmar 30 tkr
 9. Familjeförskola lek- och lärmaterial 30 tkr
 10. Grundskola– integrationsfrämjande insatser vt 2016 120tkr
 11. Språkintro IM, lärverktyg, läromedel 100tkr
 12. Språkintro IM, inventarier salsmöblering 100tkr
 13. Vuxenutbildning lärverktyg, läromedel 75 tkr
 14. Vuxenutbildning inventarier salsmöblering 60 tkr
 15. FOKUS gemensamt kompetensutveckling 190tkr
 16. FOKUS gemensamt förstärkt elevhälsa (spec.lär, kurator) 300 tkr
 17. FOKUS gemensamt förstärkt skolhälsovård (vacc. m.m.) 150 tkr
 18. Stimulansmedelför det lokala föreningslivet att söka hos kommunen för att bekosta extra material eller medel för att ekonomiskt ersätta personal som krävs 400 tkr

Eftersom alla utmaningar under 2016 är svåra att förutse så här tidigt på året, ska de resterande pengarna om 2 578 000 kronor, reserveras som en buffert under året utifrån eventuellt tillkommande behov.

De extra medlen till kommunen är angelägna och ger goda möjligheter att förstärka välfärden i de delar där flyktingmottagandet innebär ökade påfrestningar. Sedan tidigare får kommunen andra ersättning från staten för att klara flyktingmottagandet. Dessa extra pengar skapar dock möjligheter att ytterligare förstärka mottagandet och integrationen samt, inte minst, upprätthålla bra kvalitet i vår gemensamma välfärd.