Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunens budget för 2017

Publicerad 2016-08-09

Här följer en kortfattad presentation av Dals-Eds kommuns budget för 2017.

Målet är att ge en bild av vart de pengar kommuninvånarna betalar i skatt tar vägen.

Varifrån kommer pengarna?

Dals-Eds kommun beräknar få in 425 miljoner kronor under 2017. Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Skattesatsen är 23,21 kronor per hundralapp.

Så här fördelar sig inkomsterna:

Inkomster

Vart går pengarna?

I stort sett alla intäkter kommunen får in går till de olika verksamheter kommunen bedriver. En liten del går till avskrivningar på gjorda investeringar och till att betala räntor på kommunens banklån.
Om budgeten följs kommer kommunen att göra ett överskott. Överskottet används för att amortera på banklån och till investeringar.

Kommunens kostnader i miljoner kronor:

Utgifter

FOKUS-nämnden (117,5 miljoner kronor, motsvarar 10,16 kronor av skatten, utöver detta 56,8 miljoner kronor i avgifter och riktade statsbidrag)

FOKUS-nämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom fritids- och kulturverksamhet och det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna

Socialnämnden (110,9 miljoner kronor, motsvarar 9,59 kronor av skatten, utöver detta 17,4 miljoner kronor i avgifter och riktade statsbidrag)

Socialnämndens verksamhetsområden är:
Individ- och familjeomsorg
Psykiatriska stödverksamheten
Äldreomsorg – Edsgärdet och Hagalid samt Hemvården
Hälso- och sjukvård – består av Hemsjukvården och Kommunrehab
Handikappomsorg

Plan- och byggnadsnämnden (2,0 miljoner kronor, motsvarar 0,17 kronor av skatten, utöver detta 0,6 miljoner kronor i avgifter)

Huvuduppgifterna är att pröva bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser, upprätta detaljplaner och bistå kommunstyrelsen vid översiktsplaneringen.

Kommunstyrelsen (36,0 miljoner kronor, motsvarar 3,11 kronor av skatten, utöver detta 21,0 miljoner kronor i avgifter och riktade statsbidrag)

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads-, sysselsättnings-, turism- och näringslivsfrågor, samt räddningstjänst.

Teknik- och serviceförvaltningen (2,0 miljoner kronor, motsvarar 0,17 kronor av skatten, utöver detta 31,6 miljoner kronor i avgifter och riktade statsbidrag)

Teknik- och serviceförvaltningen hanterar markförvaltning, parker, gator, renhållning, VA-försörjning och fastigheter. Förvaltningen har även ansvaret för intern städ- och kostverksamhet. Samordning och att genomföra kommunens byggnads- och anläggningsprojekt ligger också på förvaltningen.

Budget 2017 och planer 2018-2019

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni om budget för 2017 och planer för 2018-2019 samt skattesats för 2017. Beslut om investeringsbudget, finansieringsbudget samt taxor och avgifter kommer att tas av Kommunfullmäktige senast i november månad. Orsaken till det är att samtliga beslut kring kommunens fastighetsombyggnationer ska vara klara innan beslut om totala investerings- och finansieringsbudgeten kan fastslås. En översyn av vissa taxor och avgifter kommer även att göras under hösten innan dessa kan fastslås i sin helhet.