Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samråd för ny förskola, Årbol 1:4 (Tavlan)

Publicerad 2016-06-21

Plan och byggnadsnämnden har 2016-05-11 godkänt förslag till planändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 (Tavlan). Ändringen görs genom ett tillägg till plankartan och tillägg till planbeskrivning. Planförslaget handläggs med standardförfarande och översändes nu för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § (PBL 2010:900 med lydelse efter 2015-01-01).

Om planförslaget kan godkännas av samrådskretsen i samrådet så kan förfarandet förenklas ytterligare, ett så kallat begränsat förfarande. Underrättelse och granskning utgår då och planförslaget kan antas direkt.

Samrådstid: 27 juni - 19 augusti 2016.

Syftet med planändringen är att tillskapa byggrätt för förskola inom området som i underliggande detaljplan är avsatt för skola samt bostäder. Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § miljöbalken.

Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggkontoret och finns att ladda ner längst ner på den här sidan.

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 Ed, eller e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se senast 2016-08-19. Om inte synpunkter har inkommit till plan- och byggnadsnämnden senast den 19 augusti, så bedömer vi att planförslaget har godkänts.

Upplysningar i ärendet lämnas av Angelika Lunnari, plan- och byggchef, tel. 0534-19047.

Läs samrådshandlingen